Numer
18/2018
Nazwa
Za Wcześnie
Wpisy do ewidencji
27.11.2018 r.
21.06.2019 r.
07.10.2019 r.
Cel/cele działania
Cele Stowarzyszenia to:
- integracja i aktywizacja społeczności lokalnej,
- wykazywanie inicjatyw w uroczystościach i projektach środowiskowych i gminnych,
- promocja zdrowego stylu życia,
- poprawa jakości życia mieszkańców,
- działalność edukacyjna w zakresie opieki nad wcześniakami,
- działalność w zakresie pomocy społecznej, tj. niesienie pomocy rzeczowej,
- niesienie pomocy terapeutycznej,
- promowanie idei wolontariatu krajowego i międzynarodowego, tworzenie warunków stymulujących proces rozwoju i upowszechniania postaw wolontariackich Polaków, zwłaszcza młodego pokolenia,
- współpraca ze stowarzyszeniami pomocy rodzinie oraz wolontariackimi,
- wymiana doświadczeń ze specjalistami, organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką wcześniactwa, opieki nad noworodkiem, prowadzeniem kobiet w ciąży, stratą dzieci, poronień, pierwszej pomocy, pomocy psychologicznej,
- upowszechnianie działań na rzecz problemu wcześniactwa oraz straty dziecka,
- działania na rzecz rozwoju różnorodnych zainteresowań,
- działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
- promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa, zdrowia i życia,
- propagowanie integracji i likwidacji barier utrudniających edukację oraz funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, w tym zwłaszcza dzieci,
Teren działania
Terenem działania Stowarzyszenia jest województwo śląskie.
Środki działania
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- coroczną organizację Rybnickiego Dnia Wcześniaka,
- prowadzenie Klubu Rodzica Wcześniaka oraz  Grupy Wsparcia dla Rodziców po stracie dziecka,
- organizowanie imprez kulturalnych,
- wzmacnianie relacji i współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
- współpracę z placówkami samorządowymi, edukacyjnymi i kulturalnymi,
- organizacja różnych przedsięwzięć oraz imprez kulturalnych i okolicznościowych,
- prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej, szkoleniowej, warsztatowej i muzyczno-rozrywkowej, wzmacnianie więzi międzyludzkich w ramach wspólnie pożytecznie spędzonego czasu wolnego,
- działalność charytatywna,
- prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej i wolontariatu, wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
- organizowanie i współorganizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych, turystycznych, sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych, zlotów szkół oraz innych w zakresie swojej działalności,
- podejmowanie inicjatyw w celu pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową, współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń, organizowanie warsztatów, seminariów i konferencji,
Siedziba
Rybnik, ul. Chabrowa 16a/25
Reprezentacja stowarzyszenia
Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Zarząd Stowarzyszenia w składzie:
- Pani Marta Leśniak - Prezes Stowarzyszenia,
- Pan Robert Leśniak - Członek Zarządu,
Organ kontroli wewnętrznej
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.
Regulamin działalności
Uchwała nr 2/09/2019 z dnia 24.09.2019 r.
Uchwała nr 8/05/2019 z dnia 31.05.2019 r.
Uchwała nr 3/11/2018 z dnia 23.11.2018 r.
Status organizacji pożytku publicznego
NIE
Przekształcenie lub rozwiązanie
-
Likwidator
-
Środki nadzoru
-
Uwagi
Brak.