Numer
19/2018
Nazwa
Stowarzyszenie na rzecz integracji międzypokoleniowej - AKTYWNI.PL
Wpisy do ewidencji
13.12.2018 r.
03.04.2020 r.
Cel/cele działania
Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) działalność na rzecz integracji Seniorów i młodzieży,
2) integracyjna działalność artystyczna Seniorów i młodzieży,
3) działalność na rzecz promocji aktywności fizycznej Seniorów,
4) działalność aktywizująca Seniorów w zakresie szkoleń i kursów, w tym hobbystycznych i edukacyjnych,
5) działalność w zakresie wsparcia psychicznego i odnowy biologicznej Seniorów,
6) działalność szkoleniowa, propagująca bezpieczeństwo Seniorów w otaczającym świecie,
7) integracyjna działalność promująca zdrowy styl życia,
8) działalność na rzecz wspierania edukacji poprzez dzielenie się doświadczeniem zawodowym i życiowym z młodzieżą,
9) integracyjna działalność na rzecz wspierania Seniorów w godnym starzeniu się,
10) integracyjna działalność wolontaryjna Seniorów i młodzieży,
11) przeprowadzanie zbiórek publicznych na rzecz pomocy społecznej.
Teren działania
Terenem działania Stowarzyszenia jest gmina Rybnik i powiat m. Rybnik.
Środki działania
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) aktywny udział w życiu społecznym, włączanie się w akcje społeczne,
2) pozyskiwanie dotacji rządowych i grantów miejskich na realizację projektów, tworzonych w myśl celów Stowarzyszenia,
3) pozyskiwanie sponsorów, popierających aktywność społeczną Seniorów i integrację międzypokoleniową.
Siedziba
44-200 Rybnik, ul. Św. Józefa 33a/43
Reprezentacja stowarzyszenia
Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez Przedstawiciela Pana Ryszarda Kotowicz.
Organ kontroli wewnętrznej
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.
Regulamin działalności
Uchwała nr 4/2018 z dnia 11.12.2018 r.
Uchwała z dnia 11.12.2018 r.
Status organizacji pożytku publicznego
NIE
Przekształcenie lub rozwiązanie
Uchwała nr 2/2020  z dnia 27 marca 2020 r. o rozwiązaniu stowarzyszenia.
Likwidator
Likwidator - Pani Grażyna Winkler
Środki nadzoru
-
Uwagi
brak