Numer
20/2018
Nazwa
Rybnickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Rybniczanie Razem"
Wpisy do ewidencji
13.12.2018 r.
Cel/cele działania
Cele Stowarzyszenia to:
a) pomoc osobom z niepełnosprawnościami i ich wsparcie w jak najszerszym stopniu,
b) organizacja imprez kulturalnych i spotkań integracyjnych,
c) propagowanie idei sportu amatorskiego w różnych formach jego realizacji,
d) pomoc osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych,
e) walka ze smogiem w dzielnicy Rybnik - Boguszowice, w celu uzyskania czystego powietrza,
f) zacieśnianie współpracy między mieszkańcami różnych dzielnic Miasta Rybnika,
Teren działania
Terenem działania Stowarzyszenia jest Miasto Rybnik.
Środki działania
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) organizację wydarzeń edukacyjnych jak szkolenia, seminaria, spotkania, konferencje itp.,
b) organizację wydarzeń integrujących środowisko osób z niepełnosprawnościami i osób zdrowych,
c) prowadzenie świetlic środowiskowych,
d) organizację wydarzeń rekreacyjnych w formie pikników, wyjazdów turystycznych, integracyjnych,
e) organizację półkolonii dla dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia w okresie ferii świątecznych i letnich,
f) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w tym mieszkańcami, aktywistami rożnych dzielnic Rybnika, przedsiębiorcami, instytucjami publicznymi, kościelnymi zwłaszcza parafiami w dzielnicy Boguszowice.
Siedziba
44-253 Rybnik, ul. Żurawia 7a/1
Reprezentacja stowarzyszenia
Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez Pana Józefa Sierpińskiego.
Organ kontroli wewnętrznej
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.
Regulamin działalności
Uchwała nr 2/2018 z dnia 10.12.2018 r.
Status organizacji pożytku publicznego
NIE
Przekształcenie lub rozwiązanie
-
Likwidator
-
Środki nadzoru
-
Uwagi
brak