Numer
21/2019
Nazwa
Stowarzyszenie Rybnik - miasto do życia
Wpisy do ewidencji
14.01.2019 r.
3.02.2021 r.
Cel/cele działania
Cele Stowarzyszenia to:
a. reprezentowanie interesów mieszkańców Rybnika,
b. działalność poprawiająca komfort życia mieszkańców Rybnika z uwzględnieniem ich realnych potrzeb,
c. działalność wspierająca tworzenie świadomego społeczeństwa obywatelskiego,
d. działalność edukacyjna oparta o filozofię Citizen Experience,
e. działalność badawcza i informacyjna w zakresie transparentności działań lokalnego samorządu,
f. działalność wspomagająca pracę lokalnego samorządu.
Teren działania
Terenem działania Stowarzyszenia jest Subregion Zachodni województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Rybnika
Środki działania
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, w szczególności walkę z niską emisją,
b. działania na rzecz poprawy wizerunku miasta,
c. działania na rzecz poprawy jakości stanu dróg, komunikacji publicznej oraz transportu ( w tym również dróg rowerowych oraz chodników),
d. działania na rzecz zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem realnych potrzeb mieszkańców,
e. działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
f. kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz,
g. gromadzenie, aktualizację, wymianę i upowszechnianie kompleksowej informacji dotyczącej działań lokalnego samorządu oraz działań własnych Stowarzyszenia,
h. organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, spotkań i innych form współpracy realizujących cele Stowarzyszenia,
i. prowadzenie badań opinii publicznej oraz badań potrzeb mieszkańców w zakresie kierunków rozwoju miasta,
j. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii, marketingu terytorialnego,
k. współpracę z instytucjami samorządowymi, w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.
Siedziba
Rybnik, ul. Targowa 15/2b.
Reprezentacja stowarzyszenia
Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Zarząd Stowarzyszenia w składzie:
- Pan Mariusz Maroszek - Prezes 
- Pan Marcin Macionczyk - Wiceprezes
- Pan Maciej Wilk - Sekretarz.
Organ kontroli wewnętrznej
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.
Regulamin działalności
Uchwała z dn. 02.01.2019 r.
Status organizacji pożytku publicznego
NIE
Przekształcenie lub rozwiązanie
-
Likwidator
-
Środki nadzoru
-
Uwagi
Brak