Numer
23/2019
Nazwa
"Pasjonaci"
Wpisy do ewidencji
10.04.2019 r.
Cel/cele działania
Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) rozwój zainteresowań i pasji kulturalnych członków stowarzyszenia, oraz dzielenie się tym z innymi,
2) popularyzacja sportu, kultury i rekreacji, zdrowego trybu i poprawa warunków życia w mieście,
3) rozwój i promocja wolontariatu,
4) działalność na rzecz rozwoju osiedla Boguszowice,
5) aktywizacja i integracja oraz kreowanie postaw obywatelskich mieszkańców Rybnika,
6) propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska,
7) promocja i rozwój turystyki,
8) podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu oraz upowszechnianie lokalnej kultury i tradycji,
9) wspieranie i upowszechnianie zrównoważonego rozwoju regionu, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, budowanie partnerstwa i dialogu oraz aktywizowanie społeczności lokalnych.
Teren działania
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności obszar miasta Rybnik ze szczególnym uwzględnieniem Osiedla Boguszowice.
Środki działania

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami,
2) organizowanie spotkań, konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
3) organizowanie imprez i wydarzeń,
4) udział w spotkaniach, konferencjach, seminariach, szkoleniach i wykładach organizowanych przez podmioty zewnętrzne,
5) udział w imprezach i wydarzeniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne,
6) wymianę doświadczeń i współpracę z podmiotami i osobami w regionie i kraju.

Siedziba
Rybnik, ul. Patriotów 11
Reprezentacja stowarzyszenia
Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Zarząd Stowarzyszenia w składzie:
- Pani Wiesława Piórek - prezes
- Pani Czesława Mikiel - wiceprezes
- Pani Aniela Ulrich - skarbnik
Organ kontroli wewnętrznej
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.
Regulamin działalności
Uchwała nr 2/2019 z dnia 13.03.2019 r.
Status organizacji pożytku publicznego
NIE
Przekształcenie lub rozwiązanie
-
Likwidator
-
Środki nadzoru
-
Uwagi
Brak.