Numer
25/2019
Nazwa
Stowarzyszenie Niezależnej Lewicy
Wpisy do ewidencji
19.11.2019 r.
Cel/cele działania
Cele Stowarzyszenia to:
a) propagowanie idei lewicowych oraz nawiązanie do tradycji ruchu lewicowego w Polsce,
b) zainteresowania ludźmi wykluczonymi - grupami wykluczonymi,
c) zajmowanie się problemami pracobiorców oraz emerytów i rencistów,
d) omawianie problemów regionu oraz działalność na rzecz regionu Śląska.
Teren działania
Terenem działania Stowarzyszenia jest Miasto Rybnik.
Środki działania
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) propagowanie idei lewicowych,
b) organizowanie wieców, spotkań, podobnych form działalności,
c) docieranie z treściami lewicowymi poprzez media i portale społecznościowe.
Siedziba
44-207 Rybnik, ul. Chwałęcicka 12A
Reprezentacja stowarzyszenia
Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela Panią Joannę Ciesielską
Organ kontroli wewnętrznej
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.
Regulamin działalności
Uchwała z dnia 06.11.2019 r.
Status organizacji pożytku publicznego
NIE
Przekształcenie lub rozwiązanie
-
Likwidator
-
Środki nadzoru
-
Uwagi
brak uwag