Numer
27/2019
Nazwa
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sportów Alternatywnych
Wpisy do ewidencji
27.11.2019 r.
Cel/cele działania
Celem Stowarzyszenia to:
1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem sportów alternatywnych, w których do ćwiczeń wykorzystuje się własną wagę ciała.
2. Organizowanie kursów, szkoleń i warsztatów.
3. Organizowanie i finansowanie wycieczek i obozów sportowych.
4. Rozwijania zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży.
5. Ochrona i promocja zdrowia poprzez sport.
Teren działania
Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.
Środki działania

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Realizowanie zadań w zakresie kultury fizycznej, zdrowotnej i edukacji zalecanych przez władze państwowe i samorządowe.
2. Współdziałanie z różnymi stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie promocji sportu.
3. Inne działania realizujące cele statutowe Stowarzyszenia.

Siedziba
44-210 Rybnik ul. Grunwaldzka 46
Reprezentacja stowarzyszenia
Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela Panią Justynę Skrzynecką
Organ kontroli wewnętrznej
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.
Regulamin działalności
Uchwała z dnia 20.11.2019 r. 
Status organizacji pożytku publicznego
NIE
Przekształcenie lub rozwiązanie
-
Likwidator
-
Środki nadzoru
-
Uwagi
brak uwag