Numer
28/2019
Nazwa
International Watercolor Society Polska
Wpisy do ewidencji
09.12.2019 r. 
Cel/cele działania
Cele Stowarzyszenia to:
1. Promowanie i wspieranie malarstwa akwarelowego oraz dorobku członków Stowarzyszenia;
2. Zachęcanie do pokoju i jego zrozumienia poprzez wykorzystanie akwareli i sztuki;
3. Szerzenie miłości i harmonii wśród ludzi;
4. Umożliwienie ludziom łączenie się, wymianę informacji, praktyk i wiedzy specjalistycznej w kontekście sztuki, edukacji, życia;
5. Stworzenie warunków do rozwoju kreatywności, estetyki i ludzkich wartości w społeczeństwie;
6. Edukacja i rozpowszechnianie akwareli wśród społeczeństwa;
7. Ukazanie talentu polskich artystów przy jednoczesnym promowaniu współpracy międzynarodowej i dialogu społecznego;
8. Lokalne rozwijanie sztuki akwarelowej w Polsce i tworzenie globalnych połączeń z innymi krajami i kulturami;
9. Bycie częścią rodziny IWS Globe i współpracowanie z nią w celu promowania sztuki akwareli.
Teren działania
Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Środki działania
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Rozwijanie i promowanie malarstwa akwarelowego w Polsce i za granicą;
2. Wydawnictwa periodyczne i okazjonalne - albumy malarstwa akwarelowego, podręczniki malarstwa akwarelowego itp.;
3. Regularne organizowanie wystaw indywidualnych i zbiorowych członków Stowarzyszenia oraz w ramach międzynarodowej wymiany między stowarzyszeniami;
4.Promowanie osiągnięć malarskich członków stowarzyszenia na łamach mediów w Polsce oraz na świecie;
5. Ustanowienie corocznej Ogólnopolskiej Wystawy Akwareli;
6. Poszukiwanie sponsorów i odbiorców malarstwa akwarelowego;
7. Pomoc Stowarzyszenia członkom biorącym udział w ważnych konkursach i wystawach;
8. Organizowanie kiermaszy i aukcji akwarelowych;
9. Działalność edukacyjna: plenery warsztatowe, wykłady i seminaria;
10. Promocję i ochronę twórczości członków Stowarzyszenia;
11. Współpracę z podobnymi organizacjami na świecie;
12. Wymianę międzynarodową w ramach plenerów;
13. Organizowanie wspólnych wystaw;
14. Koleżeńską i partnerską współpracę z innymi zrzeszeniami i związkami artystycznymi w Polsce i za granicą;
Siedziba
44-210 Rybnik ul. Chabrowa 20A/3
Reprezentacja stowarzyszenia
Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Zarząd Stowarzyszenia w składzie:
- Pani Aneta Weronika Gajos - Prezes
- Pan Grzegorz Gajos - Dyrektor wykonawczy
Organ kontroli wewnętrznej
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.
Regulamin działalności
Uchwała z dnia 25.11.2019 r.
Status organizacji pożytku publicznego
NIE.
Przekształcenie lub rozwiązanie
-
Likwidator
-
Środki nadzoru
-
Uwagi
brak uwag