Numer
29/2020
Nazwa
Stowarzyszenie "RAZEM LEPIEJ"
Wpisy do ewidencji
13.01.2020 r.
Cel/cele działania
Celem głównym Stowarzyszenia jest wspieranie działalności Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku poprzez propagowanie i podejmowanie nowych inicjatyw i działań na jego rzecz. 
Cele szczegółowe Stowarzyszenia zmierzają do:
a) podejmowania działań na rzecz wychowanków i całego przedszkola,
b) inicjowania i wspierania działalności przedszkola w środowisku lokalnym,
c) podejmowania działań na rzecz promocji i wspierania edukacji, kultury i sportu,
d) podejmowania działań zmierzających do rozwoju postaw obywatelskich i patriotycznych,
e) podejmowania działań zmierzających do rozwijania postaw prozdrowotnych na terenie przedszkola,
f) podejmowania działań ukierunkowanych na kształtowanie postaw proekologicznych,
g) podejmowania działań na rzecz integracji międzypokoleniowej środowiska dziecięcego,
h) rozszerzenia wachlarza zajęć pozaobowiązkowych,
i) podejmowania działań zwiększających zaangażowanie społeczeństwa w rozwiązywaniu problemów społecznych dzieci,
j) wspierania przedszkola w działaniu na rzecz warunków lokalnych i zagospodarowania terenów wokół przedszkola,
k) promocji aktywności zawodowej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry przedszkola.
Teren działania
Terenem działania Stowarzyszenia jest Miasto Rybnik, w szczególnych przypadkach Stowarzyszenie może podejmować działania na obszarze całego kraju i poza jego granicami na terenie Unii Europejskiej, o ile działania te mają przełożenie lub są powiązane z rozwojem Przedszkola z oddziałami integracyjnymi nr 39 w Rybniku.
Środki działania

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie akcji i konkursów, zajęć i imprez o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i sportowym,
b) organizowanie wyjść, wyjazdów i wycieczek dla dzieci,
c) udział w realizacji programów i projektów, których charakter jest zbieżny z celami Stowarzyszenia,
d) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, jednostkami edukacyjnymi,sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu zainteresowanymi działaniami na rzecz dzieci,
e) współpracę z organizacjami i instytucjami na terenie kraju i zagranicy, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia,
f) współudział w rozwijaniu i doskonaleniu systemu edukacji, wychowania i ochrony dzieci,
g) wskazywanie, opracowywanie, popularyzowanie i realizowanie różnorodnych form pomocy przedszkolu,
h) działania charytatywne na rzecz przedszkola i jego wychowanków oraz poszukiwanie sponsorów, darczyńców i fundatorów,
i) składanie wniosków o dotacje do jednostek samorządu terytorialnego, a także organizacji międzynarodowych, zagranicznych i krajowych,
j) gromadzenie funduszy przeznaczonych na wsparcie przedszkola i jego wychowanków oraz na działalność Stowarzyszenia,
k) udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom i działaniom przedszkola,
l) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia i społeczność przedszkola, sponsorów i darczyńców,
m) inne zgodne z prawem działania prowadzące do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Siedziba
44-253 Rybnik, ul. Południe 20
Reprezentacja stowarzyszenia
Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Zarząd Stowarzyszenia w składzie:
- Pani Joanna Wasyluk-Skiba - Przewodnicząca Stowarzyszenia
- Pani Anna Kubera - Członek Zarządu
- Pan Karol Szulik - Członek Zarządu
- Pan Grzegorz Głubczyk - członek Zarządu
Organ kontroli wewnętrznej
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.
Regulamin działalności
Uchwała nr 1/2020
Status organizacji pożytku publicznego
NIE.
Przekształcenie lub rozwiązanie
-
Likwidator
-
Środki nadzoru
-
Uwagi
brak uwag