Numer
30/2020
Nazwa
STOP Szkodom Górniczym
Wpisy do ewidencji
17.07.2020 r.
Cel/cele działania
Cele Stowarzyszenia to:
- działalność edukacyjno-szkoleniowa i kulturalna, dobroczynna i charytatywna w szczególności związana z pomocą osobom poszkodowanym szkodami górniczymi,
- pomoc w uzyskaniu odszkodowań za szkody górnicze,
- rozwój i promocja wiedzy prawnej na temat możliwości uzyskania odszkodowania,
- kontakt i zrzeszanie osób związanych ze szkodami górniczymi.
Teren działania
Terenem działania Stowarzyszenia jest teren Rzeczypospolitej Polskiej.
Środki działania
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- organizację i wspieranie inicjatyw, kampanii społecznych programów edukacyjnych,
- badania empiryczne i statystyczne analiz danych,
- organizację i prowadzenie spotkań szkoleń, warsztatów dla osób fizycznych dotkniętych szkodami górniczymi służących poszerzeniu upowszechnianiu wiedzy na temat odszkodowań, 
- organizację i prowadzenie konsultacji oraz poradnictwa prawnego,
- fachową prawną i mentalną opiekę nad poszkodowanymi,
- udzielenie porad w zakresie uzyskania odszkodowania,
- podnoszenie wiedzy na temat odszkodowań wśród poszkodowanych,
- uświadomienie możliwości działań w zakresie pozyskania odszkodowania.
Siedziba
44-270 Rybnik ul. Wrębowa 10D/40
Reprezentacja stowarzyszenia
Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela Pana Kacpra Liszka.
Organ kontroli wewnętrznej
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.
Regulamin działalności
Uchwała z dnia 15.07.2020 r.
Status organizacji pożytku publicznego
NIE
Przekształcenie lub rozwiązanie
-
Likwidator
-
Środki nadzoru
-
Uwagi
Brak uwag