Numer
31/2021
Nazwa
Stowarzyszenie Muzyczne YMCA
Wpisy do ewidencji
02.06.2021 r.
Cel/cele działania
Cele Stowarzyszenia to:
1. promowanie i upowszechnianie kultury oraz sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki;
2. wspieranie młodzieży uzdolnionej muzycznie;
3. podejmowanie działań związanych z szeroko pojmowaną edukacją kulturalną i pobudzeniem aktywności twórczej, a w szczególności muzycznej;
4. współpraca z organizacjami o podobnym charakterze;
5. współpraca z instytucjami samorządowymi na rzecz młodych artystów;
6. współpraca międzynarodowa w dziedzinie kultury.
Teren działania
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju z poszanowaniem tamtejszego prawa.
Środki działania
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. organizację festiwali, konkursów, przeglądów muzycznych oraz zapewnienie promocji tych wydarzeń;
2. organizację kursów, warsztatów i szkoleń związanych z muzyką;
3. działalność twórczą członków stowarzyszenia;
4. współpracę z władzami samorządowymi, oświatowymi, kościelnymi, instytucjami, fundacjami, stowarzyszeniami, osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi;
5. współpracę ze środowiskami muzycznymi w RP oraz poza jej granicami;
6.przyjmowanie wolnych datków na cele statutowe Stowarzyszenia.
Siedziba
44-203 Rybnik ul. Za Torem 15/22
Reprezentacja stowarzyszenia
Przedstawiciel Stowarzyszenia: Tomasz Gabriel Sulewski
Organ kontroli wewnętrznej
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.
Regulamin działalności
Uchwała nr 2/2021 z dnia 28.05.2021 r.
Status organizacji pożytku publicznego
NIE
Przekształcenie lub rozwiązanie
-
Likwidator
-
Środki nadzoru
-
Uwagi
Brak uwag.