Numer
34/2021
Nazwa
TSMT Rybnik
Wpisy do ewidencji
21.12.2021 r.
Cel/cele działania
Cele Stowarzyszenia to;
1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
2. promowanie zdrowego trybu życia poprzez angażowanie dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów do różnorodnych form aktywności ruchowej
3. wypoczynek dzieci i młodzieży
4. integracja środowiska poprzez organizowanie wspólnych imprez sportowych
5. działalność charytatywna
6. promowanie idei sportowego współzawodnictwa i rywalizacji w duchu fair play
7. propagowaniu rozwoju piłki nożnej we wszystkich odmianach a także popularyzowanie wiedzy z dziedziny piłki nożnej wśród społeczeństwa
8. promowanie oraz rozpowszechnianie futsalu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Teren działania
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Środki działania
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. udział w rozgrywkach piłkarskich i futsalowych
2. organizowanie szkoleń, treningów, seminariów, konferencji i wykładów z zakresu umiejętności piłkarskich i o tematyce związanej z piłka nożną
3. organizację turniejów i rozgrywek piłkarskich i futsalowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
4. wspieranie inicjatyw propagujące amatorskie rozgrywki piłkarskie
5. wspieranie i organizowanie akcji charytatywnych mających na celu rozwój dyscypliny jaką jest piłka nożna i futsal
6. współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania
7. wspieranie działań zmierzających do promocji piłki nożnej
8. inne działania realizujące cele regulaminowe Stowarzyszenia.
Siedziba
Rybnik ul. Gen. Okulickiego 172
Reprezentacja stowarzyszenia
Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez Przedstawiciela Pana Kamila Gruszczyk
Organ kontroli wewnętrznej
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.
Regulamin działalności
Uchwała nr 1/2021 z dnia 15.12.2021 r. 
Status organizacji pożytku publicznego
NIE
Przekształcenie lub rozwiązanie
Rozwiązanie stowarzyszenia Uchwałą nr 1 z dnia 30.08.2022 r.
Likwidator
Likwidator - Pan Kamil Gruszczyk
Środki nadzoru
-
Uwagi
Stowarzyszenie wykreślone z datą 30.08.2022 r.