Numer
35/2021
Nazwa
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju K4RYBNIK
Wpisy do ewidencji
30.12.2021 r.
Cel/cele działania
Cele Stowarzyszenia to:
a) rozwój i integracja społeczności lokalnej,
b) rozwój patriotyzmu lokalnego i narodowego,
c) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
d) działania wspierające rozwój demokracji, integracji, wspólnot i społeczności lokalnych,
e) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo: organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, osoby fizyczne.
Teren działania
Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.
Środki działania
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) kształtowanie postaw prokulturalnych i prospołecznych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
b) inicjowanie działań sprzyjających pozytywnym zmianom w środowisku lokalnym, w zakresie pokonywania barier mentalnych szczególnie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych,
c) współpraca z instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą,
d) stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością,
e) działalność samopomocową, szkoleniową i doradczą, inicjowanie i współorganizowanie akcji w celu zgromadzenia środków finansowych na działalność statutową stowarzyszenia,
f) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
g) upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
h) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
i) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami,
j) promocję i organizację wolontariatu, 
k) upowszechnianie i ochronę praw konsumentów,
l) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji osób niepełnosprawnych, bezdomnych, uzależnionych od alkoholu, uzależnionych od narkotyków, chorych psychicznie, długotrwale bezdomnych, zwalnianych z zakładów karnych, uchodźców,
m) promowanie partnerstwa pomiędzy sektorem pozarządowym a samorządem lokalnym i regionalnym oraz podmiotami gospodarczymi,
n) organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, spotkań, prelekcji, pokazów, treningów i innych form współpracy, 
o) współpracę z instytucjami samorządowymi, państwowymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi z kraju i z zagranicy,
p) organizację i prowadzenia biura, placówek i ośrodków specjalistycznych,
q) gromadzenie, aktualizację, wymianę i upowszechnianie kompleksowej informacji, wiedzy i doświadczeń na temat organizacji pozarządowych i instytucji, wdrażanych programów, projektów, sposobów ich finansowania, inicjatyw podejmowanych przez organizację,
r) prowadzenie konsultacji i działalności doradczej dla organizacji pozarządowych oraz innych instytucji i osób fizycznych,
s) finansowe wspieranie osób prawnych i fizycznych,
t) działania na rzecz aktywizacji młodzieży,
u) upowszechnianie idei ekonomii społecznej,
v) wspieranie tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej,
w) działania na rzecz edukacji prawnej,
x) działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz w zakresie ochrony środowiska,
y) działania na rzecz kultury i oświaty,
z) promocja zdrowia i zdrowego stylu życia, w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć,
aa) działalność na rzecz ochrony zdrowia,
bb) działania rewitalizacyjne,,
cc) wspieranie inicjatyw na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży,
dd) organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych i edukacyjnych,
ee) współpraca ze wszystkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
ff) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji,
gg) inne działania realizujące cele statutowe.
Siedziba
44-210 Rybnik ul. Dąbrówki 1b
Reprezentacja stowarzyszenia
Stowarzyszenie jest reprezentowane przez przedstawiciela Pana Krzysztof Kłosek.
Organ kontroli wewnętrznej
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.
Regulamin działalności
Uchwała z dnia 22.12.2021 r.
Status organizacji pożytku publicznego
NIE
Przekształcenie lub rozwiązanie
-
Likwidator
-
Środki nadzoru
-
Uwagi
brak uwag