Numer
45/2023
Nazwa
STOWARZYSZENIE MIŁOSNIKÓW DZIELNICY PARUSZOWIEC-PIASKI
Wpisy do ewidencji
29.05.2023 r.
12.02.2024 r.
Cel/cele działania
Cele Stowarzyszenia to:
1. Pomoc i organizacja imprez kulturalno-oświatowych
2. Integracja mieszkańców dzielnicy
3.Troska o wspólne dobro dzielnicy
4. Współpraca między mieszkańcami a urzędem, środowiskiem biznesowym oraz z dzielnicami ościennymi
Teren działania
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rybnik Śląskie Obszar Obejmujący Dzielnice Paruszowiec-Piaski.
Środki działania
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Pomoc mieszkańcom
2.  Wypełnianie w/w celów.
Siedziba
Rybnik ul. Za Torem 5B
Reprezentacja stowarzyszenia
Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Zarząd Stowarzyszenia w składzie:
- Pani Joanna Stafa - Przewodnicząca,
- Pani Elżbieta Bimler-Mackiewicz - Zastępca Przewodniczącej
- Pani Lucyna Misala - Skarbnik
- Pani Agnieszka Lazar - Sekretarz
- Pani Izabela Dera - Członek Zarządu
Organ kontroli wewnętrznej
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.
Regulamin działalności
Uchwała nr 2 z dnia 24.01.2024 r. oraz Uchwała nr 5/2024
Status organizacji pożytku publicznego
NIE
Przekształcenie lub rozwiązanie
-
Likwidator
-
Środki nadzoru
-
Uwagi
Brak Uwag