Numer
45/2023
Nazwa
STOWARZYSZENIE MIŁOSNIKÓW DZIELNICY PARUSZOWIEC-PIASKI
Wpisy do ewidencji
29.05.2023 R.
Cel/cele działania
Cele Stowarzyszenia to:
1. Pomoc i organizacja imprez kulturalno-oświatowych
2. Integracja mieszkańców dzielnicy
3.Troska o wspólne dobro dzielnicy
4. Współpraca między mieszkańcami a urzędem, środowiskiem biznesowym oraz z dzielnicami ościennymi
Teren działania
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rybnik Śląskie Obszar Obejmujący Dzielnice Paruszowiec-Piaski.
Środki działania
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Pomoc mieszkańcom
2.  Wypełnianie w/w celów.
Siedziba
Rybnik ul. Za Torem 5B
Reprezentacja stowarzyszenia
Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela Panią Joannę Stafa.
Organ kontroli wewnętrznej
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.
Regulamin działalności
Uchwała z dnia 22.05.2023 r.
Status organizacji pożytku publicznego
NIE
Przekształcenie lub rozwiązanie
-
Likwidator
-
Środki nadzoru
-
Uwagi
Brak Uwag