Metryka Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Prezydenta Miasta.pdf [pdf - 809 KB]

Metryka Protokół z wyborów do Rady Miasta Rybnika.pdf [pdf - 7 MB]

Metryka Protokół wyników głosowania w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego z terenu Miasta Rybnika.pdf [pdf - 2 MB]

Według właściwości terytorialnej Rybnik znajduje się w zakresie działania Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III (ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała), którym jest Pani Natalia Włoch Kliś.

STRONA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ.

Metryka Obwieszczenie nr 9/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w składzie Rady Miasta Rybnika.pdf [pdf - 248 KB]

Metryka Obwieszczenie nr 8/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w składzie Rady Miasta Rybnika.pdf [pdf - 252 KB]

Metryka Przypomnienie o obowiązku złożenia sprawozdania finansowego przez komitety wyborcze o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych.pdf [pdf - 178 KB]

Metryka Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.pdf [pdf - 303 KB]

Metryka Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 12 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.pdf [pdf - 132 KB]

  Metryka OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO Z DNIA 6 CZERWCA 2018 r. W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH DO RAD GMIN WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA KADENCJĘ 2018-2023.pdf [pdf - 4 MB]

 UCHWAŁA NR 724/XLVI/2018 W SPRAWIE PODZIAŁU MIASTA NA OKRĘGI WYBORCZE.

UCHWAŁA NR 725/XLVI/2018 W SPRAWIE PODZIAŁU MIASTA NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA.

UCHWAŁA NR 828/L/2018 W SPRAWIE UTWORZENIA ODRĘBNYCH OBWODÓW GŁOSOWANIA W WYBORACH DO ORGANÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika w  sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o podziale Miasta Rybnika na okręgi wyborcze, liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Metryka Przypomnienie o obowiązku złożenia sprawozdania finansowego przez komitety wyborcze o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych.pdf [pdf - 178 KB]

Metryka Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku z dnia 1 października 2018 roku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych .pdf [pdf - 666 KB]

Metryka Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych.pdf [pdf - 238 KB]

Metryka Informacja dotycząca umieszczania materiałów wyborczych w pasach drogowych dróg publicznych.rtf [rtf - 63 KB]

Zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Metryka Komunikat Urzędników Wyborczych w Rybniku o możliwości zgłaszania dodatkowych kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych.doc [doc - 30 KB]

Metryka Wykaz ilości brakujących osób w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w Rybniku.rtf [rtf - 230 KB]

PORADNIK URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W KAMPANII WYBORCZEJ

SKRÓCONY WYKAZ KOMITETÓW ZAREJESTROWANYCH W DELEGATURZE KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KOMITETÓW WYBORCZYCH

Metryka PISMO PKW W SPRAWIE CZŁONKOSTWA W OBWODOWYCH KOMISJACH WYBORCZYCH.pdf [pdf - 241 KB]

Metryka KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ III Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2018 r. W SPRAWIE SPOSOBU ZGŁASZANIA, PRZEZ KOMITETY WYBORCZE, KANDYDATÓW DO SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DLA PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW, RAD POWIATÓW ORAZ WYBORÓW WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 r.doc [doc - 34 KB]

Metryka Komunikat Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej o terminach przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego.pdf [pdf - 333 KB]

INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 13 SIERPNIA 2018 R. O TWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO PARTII POLITYCZNEJ W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 13 SIERPNIA 2018 R. O TWORZENIU KOALICYJNEGO KOMITETU WYBORCZEGO W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 13 SIERPNIA 2018 R. O TWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO STOWARZYSZENIA LUB ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ ZAMIERZAJĄCEGO ZGŁOSIĆ KANDYDATÓW TYLKO W JEDNYM WOJEWÓDZTWIE W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 13 SIERPNIA 2018 R. O TWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO STOWARZYSZENIA LUB ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ ZAMIERZAJĄCEGO ZGŁOSIĆ KANDYDATÓW W WIĘCEJ NIŻ JEDNYM WOJEWÓDZTWIE W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 13 SIERPNIA 2018 R. O TWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW ZAMIERZAJĄCEGO ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW TYLKO W JEDNYM WOJEWÓDZTWIE W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 13 SIERPNIA 2018 R. O TWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW ZAMIERZAJĄCEGO ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW W WIĘCEJ NIŻ W JEDNYM WOJEWÓDZTWIE W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 13 SIERPNIA 2018 R. O ZASADACH I SPOSOBIE ZGŁASZANIA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH DO RAD GMIN (RAD MIEJSKICH, RAD MIAST) W GMINACH LICZĄCYCH POWYŻEJ 20 000 MIESZKAŃCÓW I RAD DZIELNIC M.ST. WARSZAWY ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 20 SIERPNIA 2018 R. O ZASADACH I SPOSOBIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW W WYBORACH WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 13 SIERPNIA 2018 R. W SPRAWIE SPOSOBU ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW TERYTORIALNYCH KOMISJI WYBORCZYCH, WZORU ZGŁOSZENIA ORAZ ZASAD POWOŁYWANIA TYCH KOMISJI, W TYM TRYBU PRZEPROWADZANIA LOSOWANIA, W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW, SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW I RAD DZIELNIC M.ST. WARSZAWY ORAZ W WYBORACH WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST

Metryka Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.pdf [pdf - 256 KB]

1. SPRAWDŹ GDZIE GŁOSUJESZ - podział miasta na obwody wyborcze

2. Metryka Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w Wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku - okręg nr 3.pdf [pdf - 201 KB]

3. Metryka Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 3 października 2018 r. w sprawie skreślenia kandydata na radnego w okręgu wyborczym nr 3.pdf [pdf - 342 KB]

4. Metryka Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku o zarejestrowanych kandydatach na prezydenta miasta w Wyborach Prezydenta Miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.pdf [pdf - 512 KB]

5. Metryka Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w Wyborach do Rady Miasta Rybnika zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.pdf [pdf - 1007 KB]

6.  Metryka Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasu jego udostępnienia w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r..pdf [pdf - 338 KB]

7. INFORMACJA O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

8. KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ III Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2018 R. W SPRAWIE MIEJSCA, CZASU I TERMINU PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO PRZEZ WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW, SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WYBORÓW WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

9. INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW, SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WYBORACH WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW MIAST

10. INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Metryka Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Rybnik.pdf [pdf - 19 MB]

Metryka Zmienione załączniki do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Rybnik - stan na dzień 11 października 2018 r.docx [docx - 14 KB]

Metryka Zmieniony załączniki do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Rybnik - stan na dzień 10 października 2018 r.docx [docx - 12 KB]

Metryka Zmienione załączniki do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Rybnik - stan na dzień 9 października 2018 r.docx [docx - 14 KB]

Metryka Informacja na temat pierwszego spotkania członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Rybniku.pdf [pdf - 1111 KB]

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2018 R. W SPRAWIE WYTYCZNYCH DLA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W OBWODZIE DOTYCZĄCYCH ZADAŃ I TRYBU PRZYGOTOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W WYBORACH ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2018 R. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE WYTYCZNYCH DLA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DS. USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE DOTYCZĄCYCH ZADAŃ I TRYBU USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA W WYBORACH ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2018 R. W SPRAWIE WYTYCZNYCH DLA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DS. USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE DOTYCZĄCYCH ZADAŃ I TRYBU USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA W WYBORACH ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

 
 
Odsłon strony: 11480 Metryka
Redaktor: Magdalena Gacek (Specjalista Or)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2019-01-30 Aktualizacja treści Pokaż
2019-01-30 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-01-11 Aktualizacja treści Pokaż
2019-01-11 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2018-10-24 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2018-10-24 Aktualizacja treści Pokaż
2018-10-22 Aktualizacja treści Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2018-10-22 Aktualizacja treści Pokaż
2018-10-22 Aktualizacja treści Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2018-10-22 Aktualizacja treści Pokaż
2018-10-18 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2018-10-18 Aktualizacja treści Pokaż
2018-10-12 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2018-10-12 Aktualizacja treści Pokaż
2018-10-11 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2018-10-11 Aktualizacja treści Pokaż
2018-10-11 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2018-10-11 Aktualizacja treści Pokaż
2018-10-11 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2018-10-11 Aktualizacja treści Pokaż
2018-10-10 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2018-10-10 Aktualizacja treści Pokaż
2018-10-09 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2018-10-09 Aktualizacja treści Pokaż
2018-10-09 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2018-10-09 Aktualizacja treści Pokaż
2018-10-08 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2018-10-08 Aktualizacja treści Pokaż
2018-10-08 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2018-10-08 Aktualizacja treści Pokaż
2018-10-08 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2018-10-08 Aktualizacja treści Pokaż
2018-10-04 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2018-10-04 Aktualizacja treści Pokaż
2018-10-04 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2018-10-04 Aktualizacja treści Pokaż
2018-10-04 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2018-10-04 Aktualizacja treści Pokaż
2018-10-03 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2018-10-03 Aktualizacja treści Pokaż
2018-10-03 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2018-10-03 Aktualizacja treści Pokaż
2018-10-03 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2018-10-03 Aktualizacja treści Pokaż
2018-10-01 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2018-10-01 Aktualizacja treści Pokaż
2018-10-01 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2018-10-01 Aktualizacja treści Pokaż
2018-09-27 Aktualizacja treści Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2018-09-27 Aktualizacja treści Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.