Jednostką pomocniczą Miasta jest dzielnica.

Miasto Rybnik tworzy 27 dzielnic (zobacz: Mapa).

Wykaz dzielnic Miasta stanowi załącznik Nr 2 do Statutu Miasta Rybnika.

Organizację i zakres działania dzielnic określają Statuty tych dzielnic.

Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach przydzielonych im środków budżetowych przez Radę Miasta.

Zadaniem Dzielnicy jest tworzenie warunków dla uczestnictwa jej mieszkańców w realizacji zadań Miasta oraz harmonijnego jej rozwoju. Do zakresu działania Dzielnicy należy także:

 1. zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw związanych z miejscem zamieszkania,
 2. organizowanie wspólnych prac i samopomocy mieszkańców,
 3. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz z innymi podmiotami,
 4. działanie na rzecz rozwoju samorządności jej mieszkańców.

Organami Dzielnicy są:

 1. Rada Dzielnicy – organ uchwałodawczy,
 2. Zarząd Dzielnicy – organ wykonawczy.

Do właściwości Rady należy:

 1. wybór i odwoływanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady,
 2. wybór i odwoływanie Zarządu, Przewodniczącego i jego zastępcy,
 3. opracowywanie i uchwalanie programów działalności oraz planów finansowo – rzeczowych,
 4. organizowanie i przeprowadzanie konsultacji z mieszkańcami w przypadkach przewidzianych ustawami oraz w innych sprawach ważnych dla mieszkańców Dzielnicy,
 5. współpraca z Komisjami Rady Miasta,
 6. sprawowanie nadzoru społecznego nad prowadzoną na jej terenie samorządową działalnością inwestycyjną,
 7. współdziałanie z Radnymi Rady Miasta,
 8. podejmowanie uchwał w innych sprawach ważnych dla społeczności Dzielnicy,
 9. ustalanie sposobu zwoływania posiedzeń Rady i Zarządu oraz trybu przedkładania przez Zarząd Przewodniczącemu Rady projektów uchwał na najbliższe posiedzenie Rady,
 10. ustalanie trybu i sposobu usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniu Rady oraz na posiedzeniu Zarządu.

Rada może wydawać opinie dotyczące Dzielnicy w zakresie:

 1. planu zagospodarowania przestrzennego,
 2. lokalizacji obiektów (urządzeń) usługowych oraz miejsc parkowania samochodów,
 3. prac konserwacyjno – porządkowych w tym remontów dróg,
 4. wykorzystania środków przeznaczonych na opiekę społeczną, działalność kulturalno – oświatową i sportową,
 5. lokalizacji zakładów oraz obiektów, których działalność może być uciążliwa dla otoczenia,
 6. pracy placówek handlowych, punktów usługowych i zakładów gastronomicznych oraz zmian dotyczących wymienionej infrastruktury,
 7. przebiegu przez teren Dzielnicy tras linii komunikacji miejskiej i rozmieszczenia przystanków,
 8. projektów uchwał Rady Miasta dotyczących wyłącznie Dzielnicy,
 9. tworzenia lub likwidacji placówek oświatowych, instytucji kultury znajdujących się na terenie Dzielnicy,
 10. zmiany przeznaczenia budynków stanowiących mienie Miasta a znajdujących się na terenie Dzielnicy,
 11. utrzymania czystości i odśnieżania dróg,
 12. nadania nazw ulicy, parku lub innego obiektu znajdującego się na terenie Dzielnicy.
 13. Strategie rozwoju tworzone przez Miasto w zakresie dotyczącym dzielnicy Rada konsultuje z Prezydentem Miasta .

Do zadań Zarządu należy:

 1. przygotowanie posiedzeń Rady i zebrań mieszkańców (wyborczych i sprawozdawczych),
 2. przygotowywanie projektów uchwał Rady,
 3. wykonywanie uchwał Rady,
 4. zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców dotyczących Dzielnicy,
 5. sporządzanie wystąpień do Prezydenta Miasta w sprawach przekraczających możliwości realizacyjne Dzielnicy,
 6. inicjowanie zadań społecznie użytecznych,
 7. informowanie na bieżąco mieszkańców o istotnych sprawach dotyczących ich Dzielnicy i Miasta,
 8. wykonywanie czynności związanych z gospodarowaniem środkami finansowymi będącymi w dyspozycji Dzielnicy,
 9. organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych na terenie Dzielnicy,
 10. występowanie do Prezydenta Miasta z wnioskami dotyczącymi potrzeb Dzielnicy,
 11. organizowanie współpracy Rady z Radą Miasta, jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz innymi podmiotami,
 12. organizowanie programów zamierzeń w ramach Strategii Rozwoju Dzielnicy,
 13. uczestnictwo w odbiorze robót zlecanych przez Miasto na terenie Dzielnicy.
 
 
Odsłon strony: 65195 Metryka
Redaktor: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-11-24 Publikacja dokumentu w sprawie BIP.245/30 Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) Pokaż
2015-04-30 Korekta redaktorska Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2015-04-27 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2015-04-21 Publikacja dokumentu w sprawie BIP.245/24 Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2015-04-21 Publikacja dokumentu w sprawie BIP.245/23 Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2015-04-20 Publikacja dokumentu w sprawie BIP.245/5 Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2015-04-20 Publikacja dokumentu w sprawie BIP.245/6 Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2015-04-16 Publikacja dokumentu w sprawie BIP.245/29 Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2015-04-16 Publikacja dokumentu w sprawie BIP.245/19 Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2015-04-15 Publikacja dokumentu w sprawie BIP.245/27 Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2015-04-15 Publikacja dokumentu w sprawie BIP.245/25 Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2015-04-15 Publikacja dokumentu w sprawie BIP.245/25 Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2015-04-15 Publikacja dokumentu w sprawie BIP.245/22 Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2015-04-14 Publikacja dokumentu w sprawie BIP.245/21 Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2015-04-10 Publikacja dokumentu w sprawie BIP.245/18 Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2015-04-10 Publikacja dokumentu w sprawie BIP.245/11 Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2015-04-09 Publikacja dokumentu w sprawie BIP.245/26 Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2015-04-09 Publikacja dokumentu w sprawie BIP.245/26 Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2015-04-09 Publikacja dokumentu w sprawie BIP.245/26 Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2015-04-09 Publikacja dokumentu w sprawie BIP.245/31 Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2015-04-09 Publikacja dokumentu w sprawie BIP.245/31 Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2015-04-09 Publikacja dokumentu w sprawie BIP.245/28 Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2015-04-09 Publikacja dokumentu w sprawie BIP.245/17 Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2015-03-27 Publikacja dokumentu w sprawie BIP.245/16 Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2015-03-26 Publikacja dokumentu w sprawie BIP.245/7 Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2015-03-26 Publikacja dokumentu w sprawie BIP.245/10 Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2015-03-26 Publikacja dokumentu w sprawie BIP.245/2 Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) Pokaż
2015-03-26 Publikacja dokumentu w sprawie BIP.245/14 Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2015-03-26 Publikacja dokumentu w sprawie BIP.245/15 Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2015-03-26 Publikacja dokumentu w sprawie BIP.245/8 Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2015-03-26 Publikacja dokumentu w sprawie BIP.245/8 Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2015-03-26 Publikacja dokumentu w sprawie BIP.245/9 Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2015-03-26 Publikacja dokumentu w sprawie BIP.245/13 Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2015-03-26 Publikacja dokumentu w sprawie BIP.245/12 Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2015-03-26 Publikacja dokumentu w sprawie BIP.245/1 Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V) Pokaż
2014-02-05 Korekta redaktorska Klaudia Korduła-Krybus (Inspektor Or) Pokaż
2013-01-17 Publikacja dokumentu Protokoły Rady Dzielnic Hałacz Ksenia (Referent Or) Pokaż
2013-01-17 Publikacja dokumentu Protokoły Rady Dzielnic Hałacz Ksenia (Referent Or) Pokaż
2012-10-04 Korekta redaktorska Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or) Pokaż
2012-05-31 zmiana składu osobowego RD Zamysłów Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or) Pokaż
2012-04-10 Korekta redaktorska Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or) Pokaż
2012-03-21 Aktualizacja treści Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or) Pokaż
2012-01-24 Korekta redaktorska Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or) Pokaż
2012-01-13 Zarząd Śródmieście - zmiana na stanowiskach Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or) Pokaż
2011-08-10 Zmiana składu Rady Dzielnicy Meksyk Hałacz Ksenia (Referent Or) Pokaż
2011-08-04 Zmiana składu osobowego Rady Dzielnicy Meksyk Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or) Pokaż
2011-08-04 Korekta redaktorska Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or) Pokaż
2011-07-11 skład RD Orzepowice Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or) Pokaż
2011-06-17 Aktualizacja treści Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or) Pokaż
2011-06-07 Korekta redaktorska Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.