UWAGA! INFORMACJE NT. ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO OKW W CZĘŚCI: OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

Ogólne

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

WYNIKI GŁOSOWANIA  Z DNIA 28 CZERWCA 2020 R.  (TZW. I TURA)

Metryka Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu [pdf - 60 KB]

Metryka Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r.o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. [pdf - 116 KB]

Metryka Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 czerwca 2020 r. o numerach i granicach obwodów głosowania [pdf - 10 MB]

Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego

Metryka Zarządzenie 279/2020 Prezydenta Miasta z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych [pdf - 1046 KB]

Metryka Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej nr 38 w Bielsku-Białej - skład i terminy dyżurów [pdf - 426 KB]

WAŻNE TELEFONY DLA WYBORCÓW

  • SPISY WYBORCÓW I REJESTR WYBORCÓW - TEL. 32 43 92 199

  • GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE - TEL. 32 43 92 308

  • PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA- TEL. 32 43 92 188

  • ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA- TEL. 32 43 92 178

  • INFORMACJE NT. OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH - TEL. 32 43 92 209, 32 43 92 219

Informacje dla Wyborców

Głosowanie korespondencyjne - tel. 32 43 92 161

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane:
- ustnie,
- pisemnie - wniosek zamieszczony poniżej można wydrukować i po wypełnieniu przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub złożyć w skrzynce podawczej  zlokalizowanej w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Miejskiej w godzinach pracy Urzędu Miasta,
- za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP.

Metryka Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju [pdf - 226 KB]

UWAGA

1. Ustne zgłoszenie nie jest równoznaczne z telefonicznym zgłoszeniem zamiaru głosowania korespondencyjnego. Nie ma prawnej możliwości telefonicznego zgłoszenia głosowania korespondencyjnego.

2. Nie ma możliwości dokonania zamiaru głosowania korespondencyjnego na pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Służy do tego usługa udostępniona przez Ministra Cyfryzacji na platformie e-PUAP.

3. Wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego adres na który ma być wysłany pakiet wyborczy, musi być adresem z obszaru gminy, w której wyborca jest wpisany do spisu wyborców.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020 r.

Głosowanie przez pełnomocnika - tel. 32 43 92 188

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. ? emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270, z późn. zm.);
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Ponadto głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat. Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
Pełnomocnikiem nie może być:
1) osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
2) mąż zaufania;
3) obserwator społeczny;
4) osoba kandydująca w wyborach.
Pełnomocnictwo można przyjąć:
1) tylko od jednej osoby lub
2) od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 3 lipca 2020 r.  Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania. 

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa wraz z załącznikami

Dopisanie do spisu wyborców - tel. 32 43 92 199

Wyborca:
- czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy),
- wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek czasowo przebywający poza miejscem wpisania do rejestru,
- nigdzie niezamieszkały może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r., złoży w Urzędzie Miasta Rybnika (Wydział Spraw Obywatelskich) pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
We wniosku podaje się:
- nazwisko i imiona,
- imię ojca,
- datę urodzenia,
- numer ewidencyjny PESEL,
- adres stałego zamieszkania (adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców),
- adres, pod którym wyborca czasowo przebywa.
Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania. 

Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.

Głosowanie na podstawie zaświadczenia - tel. 32 43 92 178

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w Urzędzie Miasta Rybnika (Wydział Spraw Obywatelskich) do dnia 10 lipca 2020 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer ewidencyjny PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia. Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po dniu pierwszego głosowania w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, nie później jednak do dnia 10 lipca 2020 r. Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.  W przypadku gdy wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Obwodowe Komisje Wyborcze (informacje dla Komitetów Wyborczych)

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego informujemy, że zachowują ważność i nie muszą być ponawiane zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane przez komitety wyborcze w związku z wyborami, które nie zostały przeprowadzone w dniu 10 maja 2020 r. pod warunkiem, że komitet wyborczy zgłaszający złożył zawiadomienie w PKW  o uczestnictwie w wyborach.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Rybniku muszą zostać dostarczone do Urzędu Miasta, najpóźniej do dnia 12 czerwca 2020 r. godz. 13:00 (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem Wydziału Organizacyjnego). Więcej informacji można uzyskać pod numerem: 32 43 92 209 , 32 43 92 219 bądź mailowo: organizacyjny@um.rybnik.pl.

Metryka Informacja dotycząca dodatkowych zgłoszeń oraz losowania [docx - 13 KB]

W związku z brakiem zgłoszeń dodatkowych kandydatów na członków OKW, losowanie przewidziane na dzień 15.06.2020 r. nie odbędzie się.

POSTANOWIENIE NR 121/2020 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Metryka Składy obwodowych komisji wyborczych 1-35 [pdf - 7 MB]

Metryka Składy obwodowych komisji wyborczych 36-70 [pdf - 7 MB]

Metryka Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych wraz z funkcjami - II tura [docx - 83 KB]

SZKOLENIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH odbywać się będą w Teatrze Ziemi Rybnickiej, Pl. Teatralny 1 w następujących terminach:
22.06.2020 r. - OKW nr 1 - 21 oraz 63 i 64
23.06.2020 r. - OKW nr 22 - 43 oraz 65 i 66
24.06.2020 r. - OKW nr 44 - 62 oraz 67, 68, 69, 70
Członkowie OKW mają obowiązek uczestniczyć w szkoleniu w terminie wyznaczonym dla właściwej OKW.

Metryka SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH - PREZENTACJA [ppt - 12 MB]

Metryka SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH (Kwalifikacja ważności głos) - PREZENTACJA [ppt - 6 MB]

Metryka Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych [docx - 28 KB]

Metryka Wzór zgłoszenia indywidualnego kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej [doc - 37 KB]

Uchwała nr 164/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy

Uchwała nr 183/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 
 
Odsłon strony: 12350 Metryka
Redaktor: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2020-07-10 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-07-10 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-06-30 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-06-30 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-06-30 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-06-30 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-06-26 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-06-26 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-06-25 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-06-25 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-06-24 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-06-24 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-06-22 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-06-22 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-06-22 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-06-22 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-06-19 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-06-18 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-06-17 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-06-17 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-06-17 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-06-17 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-06-17 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-06-16 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-06-16 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-06-16 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-06-15 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-06-15 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-06-15 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-06-15 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-06-15 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-06-12 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-06-12 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-06-12 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-06-10 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-06-09 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-06-09 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-06-09 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-06-08 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
2020-06-05 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-06-05 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
2020-05-11 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
2020-05-08 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-05-04 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-04-28 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-04-21 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-04-17 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-04-17 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-04-14 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
2020-04-09 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.