KTO MOŻE STARTOWAĆ?

Kandydatem na członka rady dzielnicy może być osoba stale zamieszkująca na terenie danej dzielnicy, która najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat.

GDZIE I KIEDY SIĘ ZGŁOSIĆ?

Kandydatów zgłasza się Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic w trakcie dyżurów pełnionych w siedzibie komisji (Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, pok. 109, I piętro) w okresie pomiędzy 40 a 30 dniem przed terminem wyborów.

Metryka Haromonogram dyżurów przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków rad dzielnic Boguszowice Osiedle, Boguszowice Stare, Gotartowice, Meksyk, Golejów, Kłokocin, Maroko-Nowiny [pdf - 61 KB]

Metryka Harmonogram dyżurów przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków rad dzielnic: Chwałęcice, Chwałowice, Grabownia, Ligota-Ligocka Kuźnia, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski, Zamysłów [pdf - 99 KB]

Metryka Harmonogram dyżurów przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków rad dzielnic: Ochojec, Orzepowice, Popielów, Radziejów, Stodoły, Śródmieście [pdf - 61 KB]

Metryka Haromonogram dyżurów przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków rad dzielnic: Kamień, Niewiadom, Rybnicka Kuźnia, Rybnik-Północ, Wielopole, Zebrzydowice [pdf - 96 KB]

Metryka Haromonogram dyżurów przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków rady dzielnicy Smolna [pdf - 60 KB]

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydata dokonuje się na piśmie na formularzu ustalonym przez Miejską Komisję Wyborczą. Zgłoszenie zawiera w szczególności: imię, nazwisko, adres (zgodny
z adresem kandydata ujętym w spisie wyborców na terenie dzielnicy, w której ubiega się o mandat), wiek (w druku zgłoszenia kandydat podaje swój wiek na dzień wyborów) oraz zgodę na kandydowanie.

Metryka druk zgłoszenia [pdf - 276 KB]

Metryka druk zgłoszenia [docx - 20 KB]

Metryka Informacja o przetwarzaniu danych osobowych [pdf - 85 KB]

Zgłoszenie kandydata musi mieć pisemne poparcie co najmniej 20 wyborców uprawnionych do głosowania, ujętych w spisie wyborców na dzień dokonania zgłoszenia kandydata.

Metryka druk listy poparcia [pdf - 364 KB]

Metryka Informacja o przetwarzaniu danych osobowych [pdf - 89 KB]

WERYFIKACJA ZGŁOSZENIA

Członek Miejskiej Komisji Wyborczej wydaje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Miejska Komisja Wyborcza zobowiązana jest do sprawdzenia prawidłowości zgłoszenia.
W terminie 3 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia kandydat zobowiązany jest do odebrania od Miejskiej Komisji Wyborczej potwierdzenia rejestracji. W przypadku stwierdzenia wad
w zgłoszeniu Miejska Komisja Wyborcza, w miejsce potwierdzenia rejestracji, wydaje kandydatowi informację o stwierdzonych brakach. Nieodebranie informacji
lub nieuzupełnienie braków w zgłoszeniu w terminie 3 dni od dnia jego odbioru skutkuje brakiem rejestracji kandydata. Braki dotyczące listy poparcia są nieusuwalne.

Uwaga 

Weryfikacja kandydatów na członków rady dzielnicy i osób na liście poparcia odbywa się na podstawie osób ujętych w spisie wyborców sporządzanym w związku z wyborami do rad dzielnic na dzień dokonania zgłoszenia kandydata. Spis wyborców obejmuje osoby zameldowane na pobyt stały na obszarze dzielnicy, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 lat. Osoby zameldowane na pobyt czasowy lub osoby zamieszkałe na obszarze gminy bez zameldowania na dzień zgłoszenia kandydata nie są ujęte
w spisie wyborców. W związku z tym:

  • nieujęcie kandydata w spisie wyborców dla dzielnicy, w której ubiega się o mandat skutkuje brakiem rejestracji,
  • nieujęcie osoby udzielającej poparcia w spisie wyborców dla dzielnicy, w której kandydat  ubiega się o mandat powoduje, że udzielone poparcie jest nieskuteczne.

SKREŚLENIE KANDYDATA

W razie zgonu, zmiany miejsca zamieszkania lub wycofania zgody na kandydowanie Miejska Komisja Wyborcza dokona skreślenia kandydata z listy.

WARUNEK PRZEPROWADZENIE WYBORÓW

Warunkiem przeprowadzenia wyborów w dzielnicy jest zgłoszenie liczby kandydatów co najmniej o 1/3 większej od liczby mandatów do uzyskania w wyborach Dzielnicy
(tj. co najmniej 20 kandydatów). Miejska Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia nazwiska, imiona i wiek kandydatów wymienionych
w porządku alfabetycznym, najpóźniej 20 dni przed wyborami. Jeżeli w przewidywanym terminie nie zostanie zgłoszona wymagana liczba kandydatów, to wyborów nie przeprowadza się.

LISTY ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW DO RAD DZIELNIC (zobacz)

 
 
Odsłon strony: 1775 Metryka
Redaktor: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-03-20 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2023-03-20 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2023-03-07 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2023-02-27 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2023-02-21 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2023-02-07 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2023-02-01 Aktualizacja treściMartyna Dębowy (Starszy Specjalista BR)
2023-02-01 Aktualizacja treściMartyna Dębowy (Starszy Specjalista BR)
2023-02-01 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)