KIEDY I GDZIE MOGĘ ZAGŁOSOWAĆ?

Informację o numerach i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych Prezydent podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, w sposób zwyczajowo przyjęty, najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów.

Metryka Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o numerach i granicach obwodu głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych Prezydent [pdf - 5 MB]

Metryka Harmonogram wyborów i siedziby obwodowych komisji wyborczych [pdf - 24 KB]

Głosowanie odbywa się w godzinach 8.00 – 20.00 bez przerwy.

Sprawdź, gdzie będziesz głosować w najbliższych wyborach

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ?
SPIS WYBORCÓW

Wybory do rady dzielnicy przeprowadza się w obwodzie głosowania obejmującym obszar dzielnicy. Uprawnieni do głosowania są mieszkańcy danej dzielnicy Rybnika, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat oraz stale zamieszkują na terenie tej dzielnicy.

Spis wyborców obejmuje osoby zameldowane na pobyt stały na obszarze dzielnicy, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 lat. Osoby zameldowane na pobyt czasowy lub osoby zamieszkałe na obszarze gminy bez zameldowania nie są ujęte w spisie wyborców sporządzanym w związku z wyborami do rad dzielnic.

W dniu głosowania osoba zamieszkała na terenie dzielnicy (bez zameldowania na pobyt stały) może zostać dopisana do spisu wyborców.

Potwierdzenie odbioru karty do głosowania przez osobę dopisaną do spisu wyborców stanowi oświadczenie, że zamieszkuje na terenie dzielnicy.

SPOSÓB GŁOSOWANIA I USTALENIE WYNIKÓW

Wyborca otrzymuje kartę do głosowania po okazaniu ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość i po potwierdzeniu udziału w głosowaniu przez złożenie podpisu w spisie wyborców. Karta do głosowania zawiera nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym. Wyborca dokonuje wyboru najwyżej pięciu kandydatów poprzez postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwisk kandydatów, na których głosuje. Za wybranych do Rady uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów większą niż jeden, w ramach liczby mandatów. W przypadku osiągnięcia przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby głosów sytuującej ich na ostatnim miejscu mandatowym, o rozdziale mandatów decyduje losowanie przeprowadzone przez Miejską Komisję Wyborczą. Przebieg losowania uwzględnia się w protokole wyniku wyborów. Jeżeli nowo wybrany skład jest mniejszy od ilości mandatów to Rady nie powołuje się.

PRÓG WYBORCZY

Dla prawomocności wyborów Rady wymagana jest obecność co najmniej 10% mieszkańców Dzielnicy, uprawnionych do głosowania. W przypadku braku wymaganej 10% frekwencji, ponowne wybory zostaną zarządzone w terminie 3 miesięcy od daty pierwszych wyborów. Procedura powtórnych wyborów może zostać zastosowana jednokrotnie.

Metryka Informacja o liczbie mieszkańców i liczbie osób uprawnionych do głosowania w poszczególnych dzielnicach - stan na luty 2023 r. [pdf - 27 KB]

PROTEST WYBORCZY

W ciągu 7 dni od daty wyborów może być wniesiony protest przeciwko ważności wyborów z powodu naruszenia przepisów Statutów Dzielnic dotyczących przebiegu głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, jeśli naruszenie mogło mieć istotny wpływ na wynik głosowania. Protest może wnieść wyborca, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze na terenie dzielnicy. Protest wnosi się na piśmie do Miejskiej Komisji Wyborczej. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których je opiera oraz wykazać, że podnoszone zarzuty mogły mieć istotny wpływ na wynik wyborów. Miejska Komisja Wyborcza pozostawia bez dalszego biegu protest wniesiony przez osobę do tego nieuprawnioną oraz po terminie. Miejska Komisja Wyborcza do 7 dni liczonych od upływu terminu do wnoszenia protestu przekazuje go wraz ze swoim stanowiskiem do zaopiniowania komisji Rady Miasta, której przedmiot działania obejmuje opiniowanie spraw związanych z jednostkami pomocniczymi Miasta. Komisja swoją opinię w formie projektu uchwały przedstawia Radzie Miasta. Przedłożony przez komisję projekt uchwały podlega głosowaniu na najbliższej sesji Rady Miasta. Rada Miasta stwierdza o nieważności wyborów lub nieważności wyboru radnego, jeżeli w wyborach dopuszczono się naruszeń przeciwko wyborom lub Statutom Dzielnic, które wywarły istotny wpływ na wyniki głosowania lub ich ustalenie – w tym przypadku Rada Miasta określa w jakim zakresie i od jakiej czynności należy rozpocząć nowe postępowanie wyborcze. W przypadku unieważnienia wyboru radnego zostaje on skreślony z listy, a jego miejsce zajmuje osoba, która uzyskała kolejno największą liczbę głosów w danej Dzielnicy. Rozstrzygnięcie Rady Miasta jest ostateczne.

LISTY ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW DO RAD DZIELNIC

Metryka Wykaz kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Dzielnicy Boguszowice Osiedle [pdf - 150 KB]

Metryka Wykaz kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Dzielnicy Boguszowice Stare [pdf - 150 KB]

Metryka Wykaz kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Dzielnicy Golejów [pdf - 142 KB]

Metryka Wykaz kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Dzielnicy Meksyk [pdf - 144 KB]

Metryka Wykaz kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Dzielnicy Chwałęcice [pdf - 147 KB]

Metryka Wykaz kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Dzielnicy Chwałowice [pdf - 146 KB]

Metryka Wykaz kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Dzielnicy Grabownia [pdf - 144 KB]

Metryka Wykaz kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Dzielnicy Zamysłów [pdf - 145 KB]

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA O ZARZĄDZONYCH WYBORACH DO RAD DZIELNIC

Metryka Informacja Prezydenta Miasta o zarządzonych wyborach do Rady Dzielnicy Boguszowice Osiedle [pdf - 43 KB]

Metryka Informacja Prezydenta Miasta o zarządzonych wyborach do Rady Dzielnicy Boguszowice Stare [pdf - 46 KB]

Metryka Informacja Prezydenta Miasta o zarządzonych wyborach do Rady Dzielnicy Golejów [pdf - 42 KB]

Metryka Informacja Prezydenta Miasta o zarządzonych wyborach do Rady Dzielnicy Meksyk [pdf - 46 KB]

Metryka Informacja Prezydenta Miasta o zarządzonych wyborach do Rady Dzielnicy Chwałęcice [pdf - 44 KB]

Metryka Informacja Prezydenta Miasta o zarządzonych wyborach do Rady Dzielnicy Chwałowice [pdf - 45 KB]

Metryka Informacja Prezydenta Miasta o zarządzonych wyborach do Rady Dzielnicy Grabownia [pdf - 43 KB]

Metryka Informacja Prezydenta Miasta o zarządzonych wyborach do Rady Dzielnicy Zamysłów [pdf - 46 KB]

OBWIESZCZENIA W SPRAWIE NIEPRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD DZIELNIC Z UWAGI NA BRAK ZGŁOSZEŃ WYMAGANEJ LICZBY KANDYDATÓW 

Metryka Obwieszczenie w sprawie nieprzeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy Gotartowice [pdf - 61 KB]

Metryka Obwieszczenie w sprawie nieprzeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy Kłokocin [pdf - 64 KB]

Metryka Obwieszczenie w sprawie nieprzeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy Maroko-Nowiny [pdf - 59 KB]

Metryka Obwieszczenie w sprawie nieprzeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia [pdf - 199 KB]

Metryka Obwieszczenie w sprawie nieprzeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy Niedobczyce [pdf - 192 KB]

Metryka Obwieszczenie w sprawie nieprzeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy Paruszowiec-Piaski [pdf - 179 KB]

 
 
Odsłon strony: 1179 Metryka
Redaktor: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-03-21 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2023-03-20 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2023-03-07 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2023-02-14 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2023-02-07 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2023-02-01 Aktualizacja treściMartyna Dębowy (Starszy Specjalista BR)
2023-02-01 Aktualizacja treściMartyna Dębowy (Starszy Specjalista BR)
2023-02-01 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)