Celem Banku jest pomoc w nawiązaniu kontaktu pomiędzy najemcami zamieszkującymi w lokalu mieszkalnym z zasobu jak również zamieszkującymi w lokalu mieszkalnym z innego zasobu znajdującego się na terenie Gminy, chcącymi zamienić zajmowany lokal na inny lokal mieszkalny. Bank Zamiany Mieszkań tworzony jest na podstawie zgłoszeń osób zainteresowanych zamianą zajmowanego lokalu.

Zgłoszenia lokalu do Banku może dokonać osoba:

 • zamieszkująca w lokalu mieszkalnym z zasobu lub zamieszkująca w lokalu mieszkalnym z innych zasobów znajdujących się na terenie Gminy,
 • posiadająca tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
 • zamieszkująca w zajmowanym lokalu.

Warunkiem umieszczenia lokalu do zamiany w Banku jest:

 • zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Banku - https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=214&Id=82050,
 • złożenie wypełnionego zgłoszenia lokalu do zamiany - https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=23&Id=350,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, przekazywanie danych w postaci numeru telefonu osobom zainteresowanym zamianą lokalu
  i zgłoszonych w Banku,
 • wyrażenie zgody na publikację zgłoszenia w Internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu jak również na tablicy ogłoszeń przy ul. Bolesława Chrobrego 2 oraz przy
  ul. Tadeusza Kościuszki 17 w Rybniku (budynek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej).

Złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o zamianę lokalu z kontrahentem. Realizacja wniosków o zamianę lokalu z kontrahentem przez Urząd następuje tylko
w przypadku zamian, w których co najmniej jeden lokal mieszkalny znajduje się w zasobie Gminy. W przypadku znalezienia kontrahenta do zamiany każda ze stron zobowiązana jest
do złożenia stosownego wniosku o zamianę lokalu z kontrahentem wraz ze zgodą dysponenta/właściciela lokalu na dokonanie zamiany.

Adresy zgłoszonych lokali do zamiany będą publikowane i aktualizowane raz w miesiącu w Internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu jak również na tablicy ogłoszeń przy ul. Bolesława Chrobrego 2 oraz przy ul. Tadeusza Kościuszki 17 w Rybniku (budynek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej).

Osoba zainteresowana wybranym zgłoszeniem zobowiązana jest do zgłoszenia się w Wydziale Spraw Mieszkaniowych przy ul. Tadeusza Kościuszki 17 w Rybniku (pokój numer 18, 19), w celu udostępnienia kontaktu do osoby zainteresowanej zamianą lokalu i zgłoszoną w Banku.

Zgodnie z aktualnie obowiązującą Uchwałą Nr 263/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik:

 • zamiana lokali pomiędzy najemcami wymaga zgody Gminy,
 • Najemcy lokali w zasobie mogą dokonywać zamiany zajmowanych przez siebie lokali, jak również zamiany tych lokali z osobami posiadającymi tytuł prawny do lokalu znajdującego się w innych zasobach, 
 • zamiana lokalu zajmowanego przez najemcę na lokal stanowiący odrębny przedmiot własności wymaga przeniesienia własności w formie prawem przepisanej,
 • w przypadku zamiany lokalu, wchodzącego w skład zasobu wynajmowanego za zapłatą czynszu ustalonego w drodze publicznej licytacji, przyszły najemca zobowiązuje się
  na piśmie do uiszczania czynszu i innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu, na warunkach określonych w dotychczasowej umowie najmu tego lokalu, jednak w wysokości nie niższej niż obowiązująca stawka czynszu za lokal z zasobu.

Gmina nie wyraża zgody na zamianę jeżeli:

 • w jej wyniku na osobę będzie przypadać mniej niż 7 m2 łącznej powierzchni pokoi,
 • istnieje zadłużenie z tytułu najmu lokalu, a żadna z osób zamierzających dokonać zamiany nie deklaruje spłaty tego zadłużenia,
 • wnioskodawca, jego małżonek lub osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu posiada tytuł prawny do lokalu innego niż lokal będący przedmiotem zamiany na terenie Gminy lub miejscowości pobliskiej,
 • najemca w sposób rażący lub uporczywy wykracza przeciwko porządkowi domowemu,
 • najemca nie zamieszkuje w lokalu podlegającym zamianie.

Dopuszcza się zamianę pomiędzy osobami zajmującymi lokale w ramach najmu socjalnego. Po dokonaniu zamiany lokale zostaną wynajęte na dotychczasowych warunkach.

Szczegółowych informacji udziela:
Wydział Spraw Mieszkaniowych
ul. Tadeusza Kościuszki 17,
parter, pokój 18 i 19,
telefon: 32 43 92 246, 32 43 92 247, 32 43 92 248,
mieszkaniowy@um.rybnik.pl

Rejestr
Data publikacji Dotyczy Szczegóły
2024-06-27 Wykaz lokali zgłoszonych do Banku Zamiany MieszkańPokaż
 
 
Odsłon strony: 13645 Metryka
Redaktor: Beata Baj (Główny Specjalista SMk)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2024-06-27 Opublikowano dokument: Wykaz lokali zgłoszonych do Banku Zamiany MieszkańBeata Baj (Główny Specjalista SMk)Pokaż
2024-05-28 Opublikowano dokument: Wykaz lokali zgłoszonych do Banku Zamiany MieszkańBeata Baj (Główny Specjalista SMk)Pokaż
2024-04-26 Opublikowano dokument: Wykaz lokali zgłoszonych do Banku Zamiany MieszkańBeata Baj (Główny Specjalista SMk)Pokaż
2024-03-28 Opublikowano dokument: Wykaz lokali zgłoszonych do Banku Zamiany MieszkańBeata Baj (Główny Specjalista SMk)Pokaż
2024-02-28 Opublikowano dokument: Wykaz lokali zgłoszonych do Banku Zamiany MieszkańBeata Baj (Starszy Inspektor SMk)Pokaż
2024-01-31 Opublikowano dokument: Wykaz lokali zgłoszonych do Banku Zamiany MieszkańBeata Baj (Starszy Inspektor SMk)Pokaż
2023-12-21 Opublikowano dokument: Wykaz lokali zgłoszonych do Banku Zamiany MieszkańBeata Baj (Starszy Inspektor SMk)Pokaż
2023-10-26 Opublikowano dokument: Wykaz lokali zgłoszonych do Banku Zamiany MieszkańBeata Baj (Starszy Inspektor SMk)Pokaż
2023-09-22 Opublikowano dokument: Wykaz lokali zgłoszonych do Banku Zamiany MieszkańBeata Baj (Starszy Inspektor SMk)Pokaż
2023-08-18 Opublikowano dokument: Wykaz lokali zgłoszonych do Banku Zamiany MieszkańBeata Baj (Starszy Inspektor SMk)Pokaż
2023-07-11 Opublikowano dokument: Wykaz lokali zgłoszonych do Banku Zamiany MieszkańBeata Baj (Starszy Inspektor SMk)Pokaż
2023-06-12 Opublikowano dokument: Wykaz lokali zgłoszonych do Banku Zamiany Mieszkań - aktualizacja 12.06.2023 r.Beata Baj (Starszy Inspektor SMk)Pokaż
2023-06-12 Opublikowano dokument: Wykaz lokali zgłoszonych do Banku Zamiany Mieszkań - aktualizacja 12.06.2023 r.Beata Baj (Starszy Inspektor SMk)Pokaż
2023-05-15 Opublikowano dokument: Wykaz lokali zgłoszonych do Banku Zamiany MieszkańBeata Baj (Starszy Inspektor SMk)Pokaż
2023-05-05 Opublikowano dokument: Wykaz lokali zgłoszonych do Banku Zamiany MieszkańBeata Baj (Starszy Inspektor SMk)Pokaż
2023-04-21 Dodanie stronyBeata Baj (Starszy Inspektor SMk)