Ogólne

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej - Wybory do Sejmu i Senatu 2023

Metryka Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. [pdf - 103 KB]

Metryka Zarządzenie nr 660/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych [pdf - 1377 KB]

Metryka Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej II [pdf - 515 KB]

Postanowienie nr 122/2023 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Rybnik w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.  

Metryka Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11września 2023 r. o numerach i granicach obwodów głosowania [pdf - 1474 KB]

Wykaz zarejestrowanych list kandydatów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 30

Wykaz zarejestrowanych kandydatów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 73

WAŻNE TELEFONY DLA WYBORCÓW

  • SPISY WYBORCÓW I REJESTR WYBORCÓW - TEL. 32 43 92 162

  • GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE - TEL. 32 43 92 161

  • PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA- TEL. 32 43 92 178

  • ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA- TEL. 32 43 92 178, 32 43 92 158

Informacje dla Wyborców

Głosowanie na wniosek o zmianę miejsca głosowania- tel. 32 43 92 162

Wyborca:
- czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy),
- czasowo przebywający poza miejscem zamieszkania (tj. ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania),
- nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców,
może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli w okresie od 1 września 2023 r. do 12 października 2023 r., złoży w Urzędzie Miasta Rybnika (Wydział Spraw Obywatelskich)  wniosek o zmianę miejsca głosowania.

We wniosku podaje się:
- nazwisko i imiona,
- obywatelstwo,
- numer  PESEL Wnioskodawcy,
- adres przebywania w dniu wyborów.

Wniosek może zostać złożony:
- na piśmie w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem,
- w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji.

Wyborca, który zmienił miejsce głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty.

Metryka Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r [pdf - 152 KB]

Głosowanie na podstawie zaświadczenia - tel. 32 43 92 178

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w Urzędzie Miasta Rybnika (Wydział Spraw Obywatelskich) od dnia 1 września 2023 r. do 12 października 2023 r.
Wniosek składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem. 
Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, adres zamieszkania, informację, w jakich wyborach wyborca jest uprawniony do głosowania a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.
Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym był uprzednio ujęty w spisie.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie zgubić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, jak również wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania. W przypadku gdy wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Głosowanie korespondencyjne- tel. 32 43 92 161

Głosować korespondencyjnie może wyborca:
- niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (do zgłoszenia wyborca niepełnosprawny dołącza kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności),
- podlegający w dniu głosowania  obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażen i chorób zakaźnych u ludzi,
- który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane:
- ustnie,
- na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
- na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
-  telefonicznie - w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III (ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała) w terminie  od 1 września 2023 r. do 2 października 2023 r. 
Metryka Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej [pdf - 141 KB]

Głosowanie przez pełnomocnika - tel. 32 43 92 178

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy:
- posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- którzy w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.
Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
Pełnomocnikiem nie może być: 1) osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania; 2) mąż zaufania; 3) obserwator społeczny; 4) osoba kandydująca w wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć: 1) tylko od jednej osoby lub 2) od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której  wyborca jest ujęty w obwodzie głosowania właściwym dla aresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.

Wniosek o udzielnie pełnomocnictwa do głosowania składa się:
- na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
- na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

We wniosku zamieszcza się:
- imię (imiona) i nazwisko,
- numer ewidencyjny PESEL,
- adres zamieszkania zarówno Wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania,
- oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.

Do wniosku dołącza się:
- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

Wniosek należy złożyć w terminie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 6 października 2023 r. 

Metryka Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomiocnictwa [pdf - 270 KB]
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania [pdf - 289 KB]

Obwodowe Komisje Wyborcze (informacje dla Komitetów Wyborczych)

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Rybniku muszą zostać dostarczone do Urzędu Miasta, najpóźniej do dnia 15 września  2023 r. godz. 12:30. W celu usprawnienia pracy proszę o  wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty z pracownikiem Referatu Ogólnego w Centrum Organizacji Urzędu. Więcej informacji można uzyskać pod numerem: 32 43 92 213 , 32 43 92 219 bądź mailowo: organizacyjny@um.rybnik.pl

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej

Metryka Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach.docx [docx - 44 KB]

Uchwała nr 29/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego

Metryka Informacja dotycząca dodatkowych zgłoszeń oraz losowania [docx - 17 KB]

Z uwagi na fakt,iż liczba zgłoszeń dokonanych przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych nie przekroczyła ustawowej liczby kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, nie ma konieczności  przeprowadzenia losowania w dniu 20 września 2023 r.,o którym mowa w art.182 § 7 pkt 1 Kodeksu wyborczego dla obwodowych komisji wyborczych w mieście Rybnik.

Metryka Postanowienie nr 137/2023 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych [docx - 80 KB]

Metryka Postanowienie nr 138/2023 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych [docx - 23 KB]

 
 
Odsłon strony: 1640 Metryka
Redaktor: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-09-26 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
2023-09-25 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
2023-09-20 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
2023-09-15 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
2023-09-15 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
2023-09-15 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
2023-09-15 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
2023-09-13 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
2023-09-12 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
2023-09-01 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
2023-09-01 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
2023-08-22 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
2023-08-18 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
2023-08-17 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
2023-08-16 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
2023-08-16 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
2023-08-11 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)