Wybory samorządowe - termin 7 kwietnia 2024 r.

Wyniki wyborów 

Metryka Protokół z wyborów do Rady Miasta Rybnika [pdf - 1349 KB]

Metryka Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 1 [pdf - 1732 KB]

Metryka Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 2 [pdf - 1596 KB]

Metryka Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 3 [pdf - 1590 KB]

Metryka Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 4 [pdf - 1600 KB]

Metryka Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Prezydenta Miasta Rybnika [pdf - 848 KB]

Metryka Protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze miasta Rybnika [pdf - 2 MB]

Metryka Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku w sprawie przeprowadzenia ponownego głosowania na kandydatów na Prezydenta Miasta Rybnika w dniu 21 kwietnia 2024 r. [pdf - 220 KB]

Metryka Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Prezydenta Miasta Rybnika sporządzony w dniu 22 kwietnia 2024 r. [pdf - 808 KB]


Ponowne głosowanie w dniu 21 kwietnia 2024 r.

Termin zgłoszenia Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej III zamiaru głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu (tzw. II tura) w przypadku gdy wyborca nie dokonał zgłoszenia takiego zamiaru przed I turą głosowania - termin 11 kwietnia 2024 r.

Termin złożenia Prezydentowi Miasta wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w ponownym głosowaniu (tzw. II tura) w przypadku gdy wyborca nie złożył  takiego wniosku przed I turą głosowania - termin 12 kwietnia 2024 r.

Termin złożenia Prezydentowi Miasta oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa w ponownym głosowaniu (tzw. II tura) - termin 19 kwietnia 2024 r.

Termin złożenia Prezydentowi  Miasta wniosku o zmianę miejsca głosowania w obwodzie właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych (tzw. II tura) w przypadku gdy wyborca nie złożył takiego wniosku przed I turą głosowania - termin rozpoczyna się 8 kwietnia 2024 r. natomiast upływa 18 kwietnia 2024 r.

Metryka Inforrmacja o godzinie rozpoczęcia prac obwodowych komisji wyborczych od 1 do 72 w Rybniku w dniu 21 kwietnia 2024 r. [rtf - 40 KB]

Metryka Instrukcja dla mężów zaufania w wyborach prezydenta miasta - ponowne głosowanie w dniu 21 kwietnia 2024 r. [docx - 16 KB]
WNIOSEK SKŁADANY PRZEZ MĘŻA ZAUFANIA W CELU WYPŁATY DIETY [docx - 13 KB]Informacje o kandydatach

Metryka Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku o zarejestrowanych kandydatach na prezydenta miasta [pdf - 165 KB]
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych [pdf - 891 KB]

Metryka Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. [pdf - 3 MB]

Ogólne

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej - Wybory Samorządowe 2024

Metryka Zarządzenie nr 81/2024 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych [pdf - 923 KB]

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 2 lutego 2024 r. w informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2024 r.

Metryka Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku [pdf - 542 KB]

Metryka Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika [pdf - 1483 KB]

Informacje dla komitetów wyborczych

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Komunikat Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej o miejscu dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców i rad dzielnic m.st. Warszawy zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Wyjaśnienia dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 31 stycznia 2024 r.

WAŻNE TELEFONY DLA WYBORCÓW

SPISY WYBORCÓW I REJESTR WYBORCÓW- TEL. 32 43 92 162

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE - TEL. 32 43 92 161

PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA- TEL. 32 43 92 178 

Informacje dla wyborców

Wniosek o zmianę miejsca głosowania- tel. 32 43 92 162

W wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego wniosek, o zmianę miejsca głosowania może złożyć wyłącznie wyborca niepełnosprawny i dotyczy wyłącznie lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych położonego w okręgu wyborczym właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania wyborcy. Jedynie w przypadku gdy w tym okręgu wyborczym nie ma takiego lokalu wyborczego, wniosek może dotyczyć lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych położonego w innym okręgu wyborczym.

Wniosek można złożyć w okresie do 4 kwietnia 2024 r., w Urzędzie Miasta Rybnika (Wydział Spraw Obywatelskich) wniosek o zmianę miejsca głosowania. Wniosek o zmianę miejsca głosowania wyborcy niepełnosprawnego złożony przed dniem pierwszego głosowania dotyczy również przeprowadzenia ponownego głosowania.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania wyborcy niepełnosprawnego składa się w okresie od do przed ponownym głosowaniem.

We wniosku podaje się:
- nazwisko i imiona,
- obywatelstwo,
- numer PESEL Wnioskodawcy,
- adres przebywania w dniu wyborów.

Wniosek może zostać złożony:
- na piśmie w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem,
- w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji.

Wyborca, który zmienił miejsce głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty.

Metryka Wzór wniosku o zmianę miejsca głosowania [pdf - 256 KB]

Metryka Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy [pdf - 131 KB]

Głosowanie korespondencyjne- tel. 32 43 92 161

Głosować korespondencyjnie może wyborca:
- niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (do zgłoszenia wyborca niepełnosprawny dołącza kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności),
- podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
- który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane:
- ustnie,
- na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
- na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
- telefonicznie - w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosowania.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III (ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała) w terminie do 25 marca 2024 r. 

Metryka Wzór zgłoszenia głosowania korespondencyjnego [pdf - 167 KB]

Głosowanie przez pełnomocnika - tel. 32 43 92 178

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy:
- posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- którzy w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.
Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania.

Pełnomocnikiem nie może być:
- osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
- mąż zaufania;
- obserwator społeczny;
- osoba kandydująca w wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć:
- tylko od jednej osoby lub
- od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której wyborca jest ujęty w obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.


Wniosek o udzielnie pełnomocnictwa do głosowania składa się:
- na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
- na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

We wniosku zamieszcza się:
- imię (imiona) i nazwisko,
- numer ewidencyjny PESEL,
- adres zamieszkania zarówno Wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania,
- oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.

Do wniosku dołącza się:
- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania. Akt pełnomocnictwa sporządza się na pierwsze oraz ponowne głosowanie odrębnie.
Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 29 marca 2024 r.

Metryka Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa [pdf - 290 KB]
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania [pdf - 294 KB]

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwodowe Komisje Wyborcze (informacje dla komitetów wyborczych)

Uchwała nr 26/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Uchwała nr 30/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej

Metryka Informacja o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń na członków OKW [docx - 13 KB]

Metryka Postanowienie nr 175/2024 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. [pdf - 9 MB]

Zmiany w składach obwodowych komisji wyborczych

Metryka Postanowienie nr 177/2024 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. [docx - 22 KB]

 
 
Odsłon strony: 16489 Metryka
Redaktor: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż