Mieszkanie komunalne to lokal, który jest własnością Gminy, a prawo do zamieszkania w nim otrzymują osoby spełniające kryteria wskazane w Uchwale Rady Miasta Rybnika Numer 263/XVI/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2021 r. pozycja 7421).

Mieszkaniowy zasób Gminy może być przeznaczony na:

  • lokale w ramach najmu socjalnego,
  • lokale wynajmowane na czas nieoznaczony.

Lokal w ramach najmu socjalnego a lokal na czas nieoznaczony – czym się różnią?

Przede wszystkim różnica polega na tym, że lokal w ramach najmu socjalnego może zostać przyznany osobom które nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu położonego w Gminie lub pobliskiej miejscowości oraz spełniają kryteria dochodowe niższe niż w przypadku lokali na czas nieoznaczony.

Lokal o najmie socjalnym różni się również wysokością czynszu, który jest znacznie niższy. Ponadto lokal o najmie socjalnym nie może zostać wykupiony.

Jak sama nazwa wskazuje lokal wynajmowany na czas nieoznaczony nie ma określonego terminu końca umowy, natomiast umowę w ramach najmu socjalnego zawiera się na czas oznaczony do 3 lat. Umowę w ramach najmu socjalnego, można przedłużyć na kolejny okres.
Przed upływem okresu, na który była zawarta umowa w ramach najmu socjalnego, najemca zobowiązany jest do złożenia wniosku o przedłużenie umowy.

Kto może otrzymać lokal wchodzący w skład mieszkaniowego Zasobu Gminy?

Lokale wchodzące w skład zasobu mogą być wynajmowane osobom, pozostającym w trudnej sytuacji materialnej, których dotychczasowe warunki zamieszkania kwalifikują wnioskodawcę do ich poprawy.
Dodatkowo osoba ubiegająca się o przyznanie mieszkania musi udokumentować faktyczne zamieszkiwanie z zamiarem stałego pobytu na terenie Rybnika, jak również powinna posiadać uregulowany stan rodzinny.

Przez osoby pozostające w trudnej sytuacji materialnej należy rozumieć:

1. osoby uprawnione do wynajęcia lokalu w ramach najmu socjalnego, pozostające w niedostatku:

  • do 100% najniższej emerytury netto (do 1 620,67 zł) – w gospodarstwie jednoosobowym,
  • do 70 % najniższej emerytury netto (do 1 134,47 zł na osobę) – w gospodarstwie wieloosobowym;

2. osoby uprawnione do wynajęcia lokalu na czas nieoznaczony, o niskim dochodzie:

  • powyżej 100% do 170% najniższej emerytury netto (od 1 620,68 zł do 2 755,14 zł) – w gospodarstwie jednoosobowym,
  • powyżej 70% do 130 % najniższej emerytury netto (od 1 134,48 zł do 2 106,87 zł na osobę) – w gospodarstwie wieloosobowym.

Uwaga: wyrażone wartości kwotowe obowiązują od dnia 01.03.2024 r. Wysokość podanych kwot uzależniona jest od kwoty najniższej emerytury i zostaje przeliczona raz do roku, na podstawie komunikatu ogłaszanego przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski.

Mając na uwadze powyższe, należy udokumentować dochód z okresu trzech miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu.

Przez osoby kwalifikujące się do poprawy warunków zamieszkania należy rozumieć osoby, które spełniają przynajmniej jedną z niżej wymienionych przesłanek:

  • zamieszkują w lokalu, w którym na osobę przypada mniej niż 7 m2 ogólnej powierzchni pokoi, natomiast w przypadku gospodarstwa jednoosobowego mniej niż 13 m2 ogólnej powierzchni pokoi,
  • zamieszkują w pomieszczeniu niemieszkalnym,
  • zamieszkują w miejscu zbiorowego zakwaterowania, w szczególności w mieszkaniach chronionych, przytuliskach, noclegowniach, w mieszkaniach, w których były umieszczone w ramach rodzin zastępczych, z wyłączeniem zakładów karnych i poprawczych.

Gdzie składać wnioski?

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Wydziału Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Tadeusza Kościuszki 17 – lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika: https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=23&Id=308

Wnioski można składać w terminie od 1 stycznia do 31 października danego roku, bezpośrednio w Wydziale Spraw Mieszkaniowych w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik

Złożenie wniosku - i co dalej?

Okres rozpatrzenia wniosku wynosi do miesiąca od zaopiniowania go przez Komisję Mieszkaniową – jeżeli sprawa nie wymaga postępowania wyjaśniającego.

Osoby z największą ilością punktów będą ujęte na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na kolejny rok.
Projekt listy podaje się do publicznej wiadomości na okres od 1 do 14 grudnia bieżącego roku, przez wywieszenie w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika.

Wnioski osób, które nie zostaną ujęte na listę osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu na kolejny rok, staną się nieaktualne i zostaną przekazane do archiwum.

Wykaz wolnych lokali przeznaczonych do najmu osobom umieszczonych na liście rocznej osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu, ogłasza się w każdy poniedziałek miesiąca na okres 5 dni w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej określając: adres, opis, normatywną powierzchnię lokalu oraz termin, w którym można dokonać jego oględzin.
Osoby, które posiadają aktualny wniosek oraz zostały umieszczone na liście rocznej i są zainteresowane najmem lokalu, wskazują pisemnie w okresie ogłoszenia wykazu adres jednego z przeznaczonych do wynajęcia lokali, z tym zastrzeżeniem, że oświadczenia w tym zakresie, które wpłynęły do Wydziału Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Rybnika po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoba z najwyższą liczbą punktów zostaje skierowana do zawarcia umowy najmu, wskazanego lokalu, na podstawie skierowania wydanego przez Wydział Spraw Mieszkaniowych.

Należy pamiętać, że jeśli od ostatniej weryfikacji wniosku upłynęło 12 miesięcy lub jeżeli nastąpiły zmiany mające wpływ na punktację lub kwalifikację wniosku, wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia arkusza weryfikacyjnego. W przypadku okoliczności mających wpływ na zmianę liczby punktów, w trakcie obowiązywania listy rocznej, zmiany te będą uwzględniane przy sporządzaniu listy na kolejny rok.

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Spraw Mieszkaniowych
ul. Tadeusza Kościuszki 17, parter, pokój 19
telefon: 32 43 92 248, 32 43 92 247, mieszkaniowy@um.rybnik.pl

 
 
Odsłon strony: 797 Metryka
Redaktor: Beata Baj (Główny Specjalista SMk)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż