Jednostka
Muzeum w Rybniku
Kierownik jednostki
Bogdan Kloch
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW - 0913/00002/11
Nr upoważnienia
Or - 01130/00037/11 z dnia 10 stycznia 2011 r.
Termin
od 10 stycznia 2011 r. do 21 stycznia 2011 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności oraz przestrzegania procedur kontroli
Badany okres
od 1 marca 2009 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z dnia 26 stycznia 2011 roku Prezydent Miasta zobowiązał Pana Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • wykazywania w sprawozdaniach danych zgodnych z ewidencją księgową,
  • dostosowania do potrzeb jednostki zapisów instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych,
  • przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującmi przepisami.
Odpowiedź jednostki
Pismem KA - 0910 - 1/11 z 16 marca 2011 r. jednostka poinformowała, że zrealizowała zalecenia pokontrolne.