Jednostka
Wydział Księgowości Urzędu Miasta Rybnika
Kierownik jednostki
Krzysztof Wacławiec
Rodzaj
problemowa
Znak sprawy
AKW - 0913/00006/11
Nr upoważnienia
Or - 01130/00181/11 z dnia 7 marca 2011 r.
Termin
od 8 marca 2011 r. do 14 marca 2011 r.
Tematyka
Wyjaśnienie sprawy umorzenia należności z tytułu zajęcia pasa drogowego – Elektrometal Sp. z o.o. oraz zbadanie procedur w tym zakresie.
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 24 marca 2011 r. Prezydent Miasta zobowiązał Pana Naczelnika do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • opracowania wewnętrznej procedury dotyczącej windykacji należności,
  • dążenia do załatwiania wszystkich spraw bez zbędnej zwłoki,
  • dopilnowania, aby dokumentacja spraw prowadzonych przez Wydział była kompletna, prawidłowo rejestrowana i przechowywana,
  • skutecznego nadzorowania podległych pracowników i egzekwowania wykonywania przez nich obowiązków.
Ponadto skierowano zalecenia do Biura Radców Prawnych, które w szczególności odnosiły się do współpracy przy opracowywaniu przez Wydział Księgowości wewnętrznej procedury dotyczącej windykacji należności oraz bieżącej działalności Biura.
Odpowiedź jednostki
Niewymagana odpowiedź jednostki.