Jednostka
Przedszkole nr 22
Kierownik jednostki
Krystyna Merta
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW - 0913/00010/11
Nr upoważnienia
Or - 01130/00262/11 z 19 kwietnia 2011 r.
Termin
od 20 kwietnia 2011 r. do 6 maja 2011 r.
Tematyka
sprawdzenie całokształtu działalności kontrolowanej jednostki oraz przestrzegania procedur kontroli
Badany okres
od 1 maja 2008 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 12 maja 2011r. Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • naliczania dodatków za wysługę lat w prawidłowych wysokościach,
  • skorygowania deklaracji DRA w zakresie składek na Fundusz Pracy,
  • skorygowania w księgach rachunkowych nieprawidłowo ujętej kwoty zrealizowanych dochodów budżetowych za luty 2011 r.,
  • odprowadzania w wymaganym terminie podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • terminowego regulowania zobowiązań,
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej operacji gospodarczych,
  • wystawiania not korygujących do otrzymywanych faktur z błędnymi danymi jednostki.
Odpowiedź jednostki
Pismem P.22/091/1/2011 z 09.06.2011 r. jednostka poinformowała, że wykonała zalecenia pokontrolne.