Jednostka
Gimnazjum nr 5
Kierownik jednostki
Zenon Adamski
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW - 0913/00011/11
Nr upoważnienia
Or - 01130/00282/11 z dnia 10 maja 2011 r.
Termin
od 12 maja 2011 r. do 10 czerwca 2011 r.
Tematyka
sprawdzenie całokształtu działalności kontrolowanej jednostki oraz przestrzegania procedur kontroli
Badany okres
od 1 kwietnia 2010 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 22 czerwca 2011 r. Prezydent Miasta zobowiązał Pana Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • odtworzenia ewidencji księgowej za I półrocze br.; dokonania korekt poszczególnych sprawozdań,
  • podjęcia działań zmierzających do przejęcia obsługi finansowo-księgowej przez MZOPO,
  • bezbłędnego, sprawdzalnego i bieżącego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • wykazywania w sprawozdaniach prawidłowych danych,
  • przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • odprowadzania dochodów budżetu na bieżąco i z prawidłowego rachunku jednostki,
  • prawidłowego obliczania i wypłacania dodatków za wysługę lat,
  • prawidłowego wypłacania kwot z ZFŚS.
Odpowiedź jednostki
Pismem nr G-5/0911/8/2011 z 13 lipca 2011 r. oraz nr G-5/0911/9/2011 z 31 sierpnia 2011 r. jednostka poinformowała, że zrealizowała zalecenia pokontrolne.