Jednostka
Przedszkole nr 12
Kierownik jednostki
Felicja Henek
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW - 0913/00012/11
Nr upoważnienia
Or - 01130/00349/11 z dnia 17 czerwca 2011 r.
Termin
od 22 czerwca 2011 r. do 6 lipca 2011 r.
Tematyka
sprawdzenie całokształtu działalności kontrolowanej jednostki oraz przestrzegania procedur kontroli
Badany okres
od 1 stycznia 2009 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 11 lipca 2011 r. Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor Przedszkola oraz Panią Dyrektor MZOPO do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • dopilnowania, aby w sprawozdaniach o kosztach wynagrodzeń i wydatkach z nimi związanych wykazywane były dane wynikające z ewidencji płacowo-kadrowej oraz list płac,
  • przekazywania faktur obcych (rachunków) do MZOPO w terminie określonym w zarządzeniu nr 0161/09/2007 Dyrektora MZOPO z 4 lipca 2007 r. („nie później niż 4 dni przed datą płatności”),
  • prawidłowego ujmowania wszystkich operacji gospodarczych w ewidencji księgowej,
  • skorygowania deklaracji DRA w zakresie składek na Fundusz Pracy.
Odpowiedź jednostki
Niewymagana odpowiedź jednostki.