Jednostka
Rybnickie Centrum Kultury
Kierownik jednostki
Adam Świerczyna
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW - 0913/00014/11
Nr upoważnienia
Or - 01130/00390/11 z dnia 6 lipca 2011 r.
Termin
od 11 lipca 2011 r. do 26 lipca 2011 r.
Tematyka
sprawdzenie całokształtu działalności kontrolowanej jednostki oraz przestrzegania procedur kontroli
Badany okres
od 1 lutego 2009 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 2 sierpnia 2011 r. Prezydent Miasta zobowiązał Pana Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • skorygowania deklaracji DRA w zakresie składek na Fundusz Pracy,
  • przydzielania pracownikom prawidłowych kategorii zaszeregowania,
  • prawidłowego obliczania i wypłacania dodatków za wysługę lat,
  • odzyskania niesłusznie wypłaconego dodatku za wysługę lat,
  • wypłacenia pracownikom wyrównania z tytułu należnego dodatku za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub szczególnie uciążliwych,
  • dostosowania regulaminu wynagradzania do obowiązujących przepisów,
  • prowadzenia akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Odpowiedź jednostki
Pismem RCK L.dz. 656/2011 z 29 sierpnia 2011 r. jednostka poinformowała, że zrealizowała zalecenia pokontrolne.