Jednostka
Miejski Dom Pomocy Społecznej
Kierownik jednostki
Danuta Wimmer
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW - 0913/00015/11
Nr upoważnienia
Or - 01130/00396/11 z dnia 13 lipca 2011 r.
Termin
od 14 lipca 2011 r. do 28 lipca 2011 r.
Tematyka
sprawdzenie całokształtu działalności kontrolowanej jednostki oraz przestrzegania procedur kontroli
Badany okres
od 1 września 2009 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 1 sierpnia 2011 r. Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • odprowadzania podatku od wynagrodzeń od osób fizycznych terminowo i w prawidłowej wysokości,
  • prawidłowego sporządzania umów najmu oraz przestrzegania zawartych w nich zapisów,
  • wykazywania w sprawozdaniach o kosztach wynagrodzeń i wydatkach z nimi związanych danych wynikających z ewidencji płacowo-kadrowej.
Odpowiedź jednostki
Niewymagana odpowiedź jednostki.