Jednostka
Ośrodek Leczniczo - Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo
Kierownik jednostki
Grażyna Paś
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW - 0913/00016/11
Nr upoważnienia
Or - 01130/00429/11 z dnia 28 lipca 2011
Termin
od 29 lipca 2011 r. do 11 sierpnia 2011 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności kontrolowanej jednostki oraz przestrzegania procedur kontroli.
Badany okres
od 1 października 2009 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z dnia 12 sierpnia 2011 r. Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego wypłacania dodatków za wysługę lat,
  • wypłacenia ze środków ZFŚS wyrównania z tytułu zaniżonych świadczeń,
  • przyznawania świadczeń z ZFŚS zgodnie z regulaminem,
  • wykazywania w sprawozdaniach o kosztach wynagrodzeń i wydatkach z nimi związanych prawidłowych danych.
Odpowiedź jednostki
Pismem OLR 0718/270/09/11 z 26 września 2011 r. jednostka poinformowała, że zrealizowała zalecenia pokontrolne.