Jednostka
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego
Kierownik jednostki
Tomasz Harsze
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW - 0913/00017/11
Nr upoważnienia
Or - 01130/435/11 z 12 sierpnia 2011 r.
Termin
od 16 sierpnia 2011 r. do 30 sierpnia 2011 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności kontrolowanej jednostki oraz przestrzegania procedur kontroli.
Badany okres
od 1 lutego 2009 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z dnia 2 września 2011 r. Prezydent Miasta zobowiązał Pana Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • skorygowania deklaracji DRA w zakresie składek na Fundusz Pracy,
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • ujmowania operacji w raportach kasowych w dniu ich dokonania,
  • wystawiania not korygujących do otrzymywanych faktur z błędnymi danymi jednostki,
  • wykazywania w sprawozdaniach o kosztach wynagrodzeń i wydatkach z nimi związanych prawidłowych danych.
Odpowiedź jednostki
Pismem RCEZ - CKUoP-0911-3/11 z 16 września 2011 roku jednostka poinformowała, że zrealizowała zalecenia pokontrolne.