Jednostka
Szkoła Podstawowa nr 12
Kierownik jednostki
Irena Serwotka
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW-0913/00020/11
Nr upoważnienia
Or-01130/487/11 z 8 września 2011 r.
Termin
od 12 września 2011 r. do 22 września 2011 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności kontrolowanej jednostki oraz przestrzegania procedur kontroli.
Badany okres
od 1 stycznia 2009 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z dnia 27 września 2011 r. Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • odprowadzania podatku dochodowego w wymaganych terminach oraz prawidłowych wysokościach,
  • przyznawania i wypłacania w prawidłowych wysokościach świadczeń z ZFŚS,
  • wykazywania w sprawozdaniach o kosztach i wydatkach prawidłowych danych,
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • prowadzenia akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • kierowania pracowników na szkolenia z zakresu BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Odpowiedź jednostki
Pismem SP-0717A/11/2011/2012 z 18 października 2011 roku jednostka poinformowała, że zrealizowała zalecenia pokontrolne.