Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy
Kierownik jednostki
Teresa Bierza
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW-0913/00021/11
Nr upoważnienia
Or-01130/00512/11 z 14 września 2011 roku
Termin
od 16 września 2011 r. do 7 października 2011 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności kontrolowanej jednostki oraz przestrzegania procedur kontroli.
Badany okres
od 1 lipca 2008 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 14 października 2011 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • wykazywania w sprawozdaniach Rb-N danych wynikających z ewidencji księgowej,
  • prawidłowego ujmowania w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych,
  • skorygowania deklaracji DRA w zakresie składek na Fundusz Pracy,
  • prawidłowego naliczania i odprowadzania składek na Fundusz Pracy,
  • stosowania obowiązujących w jednostce procedur,
  • wystawiania not korygujących do faktur z błędnymi danymi jednostki,
  • wykazywania w sprawozdaniach o wynagrodzeniach i kosztach z nimi związanych prawidłowych danych.
Odpowiedź jednostki
Pismem OR.0920-1/11/GL z 18 października 2011 roku jednostka poinformowała, że zrealizowała zalecenia pokontrolne.