Jednostka
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej
Kierownik jednostki
Beata Mielczarek
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW-0913/00024/11
Nr upoważnienia
Or-01130/00551/11
Termin
od 24 października 2011 r. do 16 listopada 2011 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności kontrolowanej jednostki oraz przestrzegania procedur kontroli.
Badany okres
od 1 kwietnia 2009 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 21 listopada 2011 r. Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • wykazywania w sprawozdaniach Rb-N danych zgodnych z ewidencją księgową,
  • wypłacenia ze środków ZFŚS wyrównania z tytułu zaniżonego świadczenia,
  • przyznawania świadczeń z ZFŚS w prawidłowych wysokościach,
  • rzetelnego prowadzania ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów,
  • kompletowania zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji dotyczącej postępowań o zamówienia publiczne,
  • wykazywania w sprawozdaniach o kosztach i wydatkach z nimi związanych prawidłowych danych.
Odpowiedź jednostki
Pismem Sp34/0911-1/6/2011 jednostka poinformowała, że zrealizowała zalecenia pokontrolne.
Uwagi
przerwa od 7 do 10 listopada 2011 r.