Jednostka
Wydział Promocji i Informacji Urzędu Miasta Rybnika
Kierownik jednostki
Krzysztof Jaroch
Rodzaj
doraźna
Znak sprawy
AKW-0913/00025/11
Nr upoważnienia
Or-01130/00550/11
Termin
od 20 października 2011 r. do 2 listopada 2011 r.
Tematyka
Projekt i realizacja budowy 7 billboardów na terenie Miasta Rybnika
Zalecenia pokontrolne
Pismem z dnia 9 listopada 2011 r. Prezydent Miasta zobowiązał Pana Naczelnika do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • stosowania przy prowadzeniu postępowań o zamówienia publiczne procedur zawartych w regulaminie zamówień publicznych,
  • terminowego weryfikowania, zgodnie z zapisami zawartymi w umowach, wykonania przez wykonawcę przedmiotu umowy,
  • realnego określania w SWIZ terminów składania ofert i wykonania przedmiotu zamówienia dostosowując je do obowiązującej sytuacji rynkowej,
  • zwiększenia nadzoru nad pracownikami przygotowującymi postępowania o zamówienia publiczne oraz odpowiedzialnymi za realizację umów.
Odpowiedź jednostki
Niewymagana odpowiedź jednostki.