Jednostka
Gimnazjum nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Kierownik jednostki
Marek Stojko
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW-0913/00027/11
Nr upoważnienia
Or-01130/00565/11
Termin
od 17 listopada 2011 r. do 30 listopada 2011 r.
Tematyka
Sprawdzenie całokształtu działalności kontrolowanej jednostki oraz przestrzeganie procedur kontroli
Badany okres
od 1 kwietnia 2009 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 7 grudnia 2011 r. Prezydent Miasta zobowiązał Pana Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • wykazywania w sprawozdaniach Rb-28S danych zgodnych z ewidencją księgową,
  • prawidłowego ujmowania w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych,
  • ewidencjonowania wydatków według właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej,
  • przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • refundowania środków dotyczących korekty odpisu na ZFŚS w roku, którego odpis dotyczył,
  • skorygowania deklaracji DRA w zakresie błędnie naliczonych składek,
  • wykazywania w sprawozdaniach o kosztach i wydatkach z nimi związanych prawidłowych danych.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 21 grudnia 2011 r. jednostka poinformowała, że zrealizowała zalecenia pokontrolne.