Jednostka
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika
Kierownik jednostki
Jolanta Rocznik
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.2.2012
Nr upoważnienia
Or.077.7.2012
Termin
od 4 stycznia 2012 r. do 18 stycznia 2012 r.
Tematyka
Całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 listopada 2009 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 25 stycznia 2012 r. Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ujmowania w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych,
  • przeprowadzenia inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w wymaganym terminie,
  • prowadzenia akt osobowych zgodnie obowiązującymi przepisami,
  • wykazywania w sprawozdaniach o wynagrodzeniach i wydatkach z nimi związanych prawidłowych danych.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 6 lutego 2012 r. jednostka poinformowała, że zrealizowała zalecenia pokontrolne.