Jednostka
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
Kierownik jednostki
Marek Holona
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.3.2012
Nr upoważnienia
Or.077.6.2012
Termin
od 4 stycznia 2012 r. do 23 stycznia 2012 r.
Tematyka
Całokształt działalności kontrolowanej jednostki.
Badany okres
od 1 kwietnia 2009 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 26 stycznia 2012 r. Prezydent Miasta zobowiązał Pana Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • ujmowania w raportach kasowych operacji w dniu ich dokonania,
  • stosowania przy udzielaniu zamówień publicznych zasad zawartych w Zarządzeniu nr 440/2007 Prezydenta Miasta ze zmianami,
  • prowadzenia akt osobowych zgodnie obowiązującymi przepisami,
  • wykazywania w sprawozdaniach o wynagrodzeniach i wydatkach z nimi związanych prawidłowych danych.