Jednostka
Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach
Kierownik jednostki
Marian Wolny
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.4.2012
Nr upoważnienia
Or.077.25.2012
Termin
od 26 stycznia 2012 r. do 14 lutego 2012 r.
Tematyka
Całokształt działolności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 czerwca 2010 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 17 lutego 2012 r. Prezydent Miasta zobowiązał Pana Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ujmowania w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych,
  • przeprowadzenia inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w wymaganym terminie,
  • prawidłowego wykazywania danych w sprawozdaniach,
  • prawidłowego sporządzania rejestrów sprzedaży oraz deklaracji VAT-7,
  • prawidłowego rozliczania kosztów podróży.
Odpowiedź jednostki
Pismem DK L.dz.38/03/12 z 12.3.2012 r. jednostka poinformowała, że wykonała zalecenia pokontrolne.