Jednostka
Dom Kultury w Rybniku-Niewiadomiu
Kierownik jednostki
Aleksandra Liniany-Zejer
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.5.2012
Nr upoważnienia
Or.077.26.2012
Termin
od 26 stycznia 2012 r. do 10 lutego 2012 r.
Tematyka
Całokształt działalności kontrolowane jednostki
Badany okres
od 1 sierpnia 2010 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 16 lutego 2012 r. Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • skorygowania w księgach rachunkowych wartości naliczonych odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego, do którego zastosowano niewłaściwą stawkę amortyzacyjną,
  • sporządzenia korekty sprawozdania Rb-WSa za 2010 rok w zakresie nieprawidłowo wykazanych danych,
  • skorygowania deklaracji DRA w zakresie składek na Fundusz Pracy,
  • ustalania w prawidłowy sposób wysokości dodatków za wysługę lat.
Odpowiedź jednostki
Pismem DK L.dz.102/2012 z 27.2.2012 r. oraz DK L.dz.119/2012 z 5.3.2012 r. jednostka poinformowała, że wykonała zalecenia pokontrolne.