Jednostka
Przedszkole nr 41
Kierownik jednostki
Elżbieta Ciwis
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.7.2012
Nr upoważnienia
Or.077.66.2012
Termin
od 16 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r.
Tematyka
Całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 października 2009 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 5 marca 2012 r. Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ujmowania w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych,
  • wyodrębnienia wartości gruntów w ewidencji środków trwałych,
  • pokrywania wydatków ze środków budżetowych oraz odprowadznia wszystkich dochodów na rachunek Urzędu Miasta,
  • odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w wymaganym terminie,
  • prawidłowego wykazywania danych w sprawozdaniach,
  • skorygowania deklaracji DRA w zakresie składek na FP,
  • przyznawania świadczeń z ZFŚS zgodnie z regulaminem.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 2 kwietnia oraz 5 kwietnia 2012 r. jednostka poinformowała, że zrealizowała zalecenia pokontrolne.