Jednostka
Przedszkole 31
Kierownik jednostki
Renata Hartman
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.9.2012
Nr upoważnienia
Or.077.96.2012
Termin
od 7 marca 2012 r. do 21 marca 2012 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 marca 2009 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 29 marca 2012 r. Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • wyodrębnienia wartości gruntów w ewidencji środków trwałych,
  • przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w wymaganym terminie,
  • prawidłowego ujmowania w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych,
  • wystawiania not korygujących do otrzymywanych faktur z błędnymi danymi jednostki.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 30 kwietnia i 31 maja 2012 r. poinformowano, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.