Jednostka
Przedszkole nr 19
Kierownik jednostki
Grażyna Paś
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.12.2012
Nr upoważnienia
Or.077.178.2012
Termin
od 23 kwietnia 2012 r. do 8 maja 2012 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 listopada 2009 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 10 maja 2012 r. Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • wyodrębnienia wartości gruntów w ewidencji środków trwałych,
  • odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w wymaganym terminie,
  • skorygowania deklaracji DRA w zakresie składek na Fundusz Pracy,
  • przyznawania świadczeń z ZFŚS zgodnie z regulaminem,
  • prowadzenia akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 15 czerwca 2012 r. jednostka poinformowała, że zrealizowała zalecenia pokontrolne.