Jednostka
Przedszkole nr 10
Kierownik jednostki
Elżbieta Bednorz
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.13.2012
Nr upoważnienia
Or.077.177.2012
Termin
od 23 kwietnia 2012 r. do 8 maja 2012 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 czerwca 2009 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 14 maja 2012 r. Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • wyodrębnienia wartości gruntów w ewidencji środków trwałych,
  • odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w wymaganym terminie,
  • skorygowania deklaracji DRA w zakresie składek na Fundusz Pracy,
  • przyznawania świadczeń z ZFŚS zgodnie z regulaminem uwzględniając kryterium socjalne,
  • terminowego regulowania zobowiązań,
  • prowadzenia akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 13 czerwca oraz 14 czerwca 2012 r. poinformowano, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.