Jednostka
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku
Kierownik jednostki
Katarzyna Kusz
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.16.2012
Nr upoważnienia
Or.077.243.2012
Termin
od 31 maja 2012 r. do 14 czerwca 2012 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 maja 2010 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 19 czerwca 2012 r. Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • zweryfikowania okresów zatrudnienia wszystkich pracowników pod kątem uprawnień do dodatku za wysługę lat,
  • wypłaty dodatków za wysługę lat w prawidłowych wysokościach,
  • wyodrębnienia wartości gruntów w ewidencji środków trwałych,
  • prawidłowego wykazywania danych w sprawozdaniach,
  • udzielania zamówień publicznych do 14.000 euro zgodnie z obowiązującą w jednostce procedurą.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 16 lipca 2012 r. poinformowano, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane