Jednostka
Przedszkole nr 9
Kierownik jednostki
Jolanta Krzysztoporska
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.21.2012
Nr upoważnienia
Or.077.353.2012
Termin
od 31 lipca 2012 r. do 13 sierpnia 2012 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 grudnia 2009 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 20 sierpnia 2012 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego wykazywania danych w sprawozdaniach,
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • dokonywania płatności z rachunku, którego zobowiązanie dotyczy,
  • prawidłowego nadawania numerów identyfikacyjnych dowodom księgowym,
  • przyznawania i wypłacania dofinansowania z tytułu dokształcania zawodowego nauczycieli zgodnie z Uchwałą Rady Miasta,
  • wystawiania not korygujących do otrzymanych faktur z błędnymi danymi jednostki.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 7 i 14 września 2012 r. poinformowano, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.