Jednostka
Rybnickie Służby Komunalne
Kierownik jednostki
Przemysław Grycman
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.22.2012
Nr upoważnienia
Or.077.364.2012
Termin
od 7 sierpnia 2012 r. do 21 września 2012 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 marca 2009 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 26 września 2012 roku Prezydent Miasta zobowiązał Pana Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • prowadzenia ksiąg rachunkowych rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco, tak aby dokonane w nich zapisy odzwierciedlały stan rzeczywisty,
  • wykazywania w sprawozdaniach prawidłowych danych,
  • przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • zweryfikowania okresów zatrudnienia pracowników pod kątem uprawnień do dodatku za wysługę lat i gratyfikacji jubileuszowej,
  • uaktualnienia treści regulaminu pracy,
  • przestrzegania zapisów instrukcji inwentaryzacyjnej.
Odpowiedź jednostki
Jednostka poinformowała o sposobie realizacji i wykonania zaleceń pokontrolnych.
Publikacja: 29 maja 2015 r. Anna Machnik (Inspektor AKW)