Jednostka
Przedszkole nr 7
Kierownik jednostki
Jolanta Wójcik
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.24.2012
Nr upoważnienia
Or.077.500.2012
Termin
od 2 października 2012 r. do 17 października 2012 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 października 2009 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 22 października 2012 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego wykazywania danych w sprawozdaniach,
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • dokonywania wydatków do wysokości określonej w planie finansowym jednostki,
  • prawidłowego naliczania i odprowadzania składek na Fundusz Pracy,
  • wystawiania not korygujących do otrzymanych faktur z błędnymi danymi jednostki.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 20 listopada 2012 roku, 4 lipca 2013 roku oraz 22 października 2013 roku poinformowano, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.