Jednostka
Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik jednostki
Jerzy Kajzerek
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.23.2012
Nr upoważnienia
Or.077.395.2012
Termin
od 20 sierpnia 2012 r. do 22 października 2012 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 września 2010 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 29 października 2012 roku Prezydent Miasta zobowiązał Pana Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego wykazywania danych w sprawozdaniach,
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • dostosowania procedury do obowiązujących przepisów,
  • wystawiania not korygujących do otrzymanych faktur z błędnymi danymi jednostki.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 28 listopada 2012 roku oraz 9 grudnia 2013 roku jednostka poinformowała, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.